Original Research

Die verband tussen werknemertevredenheid en organisasieverbondenheid

A. A. S. Pretorius, G. Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 30, No 3 | a162 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i3.162 | © 2004 A. A. S. Pretorius, G. Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2004 | Published: 26 October 2004

About the author(s)

A. A. S. Pretorius, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
G. Roodt, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (154KB)

Abstract

The relationship between employee satisfaction and organisational commitment. The primary goal of the study is to determine whether a relationship exists between employee satisfaction and organisational commitment. A secondary goal is to determine whether any biographical variables mediate this relationship. Standardised instruments were used for operationalising these two contructs. A sample of convenience yielded 167 respondents out of a sampling frame of 300 employees from a financial organisation. Only 145 respondents returned fully completed questionnaires that were used for final analysis. Responses from both questionnaires were subjected to a factor and item analysis. A statistically significant relation between employee satisfaction and organisational commitment was found. The implications of the findings are discussed further.

Opsomming
Die primêre doel van die studie is om vas te stel of daar ’n verband bestaan tussen werknemertevredenheid en organisasieverbondenheid. ’n Sekondêre oogmerk is om te bepaal of enige biografiese veranderlikes hierdie verband medieer. Gestandaardiseerde instrumente is gebruik om hierdie twee konstrukte te operasionaliseer. ’n Gerieflikheidsteekproef het 167 respondente uit ’n steekproefraamwerk van 300 werknemers van ’n finansiële instelling opgelewer. Slegs 145 respondente het volledig voltooide vraelyste terugbesorg, wat vir finale ontleding gebruik is. Response op albei vraelyste is aan ’n faktor- en itemontleding onderwerp. ’n Statisties-beduidende verband tussen werknemertevredenheid en organisasieverbondenheid is gevind. Die implikasies van die bevindinge word verder bespreek.


Keywords

Werknemertevredenheid; Organisasieverbondenheid

Metrics

Total abstract views: 3545
Total article views: 3044

 

Crossref Citations

1. Employability capacities and organisational commitment foci of human resource professionals: An exploratory study
Ingrid L. Potgieter, Melinde Coetzee, Nadia Ferreira
Journal of Psychology in Africa  vol: 26  issue: 5  first page: 436  year: 2016  
doi: 10.1080/14330237.2016.1219549