Original Research

The factor structure of six salutogenic constructs

Marita Breed, Frans Cilliers, Deléne Visser
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 32, No 1 | a226 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v32i1.226 | © 2006 Marita Breed, Frans Cilliers, Deléne Visser | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2006 | Published: 29 October 2006

About the author(s)

Marita Breed, University of South Africa, South Africa
Frans Cilliers, University of South Africa, South Africa
Deléne Visser, Unisa, South Africa

Full Text:

PDF (197KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The aim of this research was to investigate the factor structure of six salutogenic constructs, namely sense of coherence, hardiness, learned resourcefulness, potency, internal locus of control and self-efficacy. Measurement with a sample of 935 part-time students did not fit the conceptualisation of salutogenesis. A different factor structure for Whites versus Others occurred. For Whites, all six constructs more or less contributed towards the general salutogenic factor and for Others all but learned resourcefulness contributed. For Whites, salutogenesis consisted of two clear dimensions (a global positive orientation; specific behavioural skills) and for Others one dimension (an optimistic life view). Confirmatory factor analysis performed on the data for both groups, indicated a weak fit. It was recommended that salutogenesis be further explored within an overall personality theory.

Opsomming
Die doel van hierdie navorsing was om die faktorstruktuur van ses salutogeniese konstrukte te ondersoek, naamlik sin vir koherensie, gehardheid, aangeleerde vindingrykheid, potensie, interne lokus van beheer en selfgenoegsaamheid. Meting met ‘n steekproef van 935 deeltydse studente het nie ‘n passing getoon met die konseptualisering van salutogenese nie. ‘n Eiesoortige faktorstruktuur vir Wit studente versus Ander studente het voorgekom. Vir Wittes, het al ses die konstrukte meer of minder bygedra tot die algemene salutugeniese faktor en vir Andere het almal behalwe aangeleerde vindingrykheid bygedra. Vir Wittes bestaan salutogenese uit twee duidelike dimensies (‘n globale positiewe lewensorientasie; spesifieke gedrags vaardighede) en vir Andere uit een dimensie (‘n optimistiese lewensbeskouing). Bevestigende faktor ontleding uitgevoer op die data van beide groepe, het ‘n swak passing getoon. Daar is aanbeveel dat salutogenese verder ondersoek word binne ‘n oorkoepelende persoonlikheidsteorie.

Keywords

Factor structure; Six salutogenic constructs

Metrics

Total abstract views: 3504
Total article views: 4579

 

Crossref Citations

1. Psychometric properties of the revised Norwegian dispositional resilience (hardiness) scale
SIGURD WILLIAM HYSTAD, JARLE EID, BJØRN HELGE JOHNSEN, JON CHRISTIAN LABERG, PAUL THOMAS BARTONE
Scandinavian Journal of Psychology  vol: 51  issue: 3  first page: 237  year: 2009  
doi: 10.1111/j.1467-9450.2009.00759.x