Original Research

The identification and perceived importance of dimensions of managerial success for different levels of management

M. P. Loubser, L. C. de Jager
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 21, No 2 | a586 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v21i2.586 | © 1995 M. P. Loubser, L. C. de Jager | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1995 | Published: 20 June 1995

About the author(s)

M. P. Loubser, Nasionale Pers, South Africa
L. C. de Jager, University of Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Dimensions or factors related to managerial success were identified from the literature and a list of 78 generic dimensions compiled. These dimensions were rated in terms of their relative importance for every level of management by 241 managers on junior, middle and senior levels. A principal components factor analysis with varimax rotation was performed on the data and nine factors or clusters of dimensions were extracted. The resulting factor scores were then subjected to a multiple analysis of variance. Results indicate that the importance of these factors differ significantly across the three levels of management. The implications of the findings are discussed in both theoretical and practical terms.

Opsomming
Dimensies of faktore wat met bestuursukses verband hou is uit die literatuur gei'dentifiseer en 'n lys van 78 generiese dimensies is saamgestel. Hierdie dimensies se relatiewe belangrikheid vir eike bestuursvlak is deur 241 bestuurders op junior, middel en senior vlak beoordeel. 'n Hoofkomponent faktorontleding met varimax rotasie is op die data uitgevoer en nege faktore of groepe dimensies is onttrek. Die resulterende faktortellings is daarna aan 'n meervoudige analise van variansie onderwerp. Resultate dui daarop dat die belangrikheid van hierdie faktore beduidend verskil oor die verskillende bestuursvlakke. Die implikasies van die bevindinge word in beide teoretiese en praktiese terme bespreek.


Keywords

Dimensions of managerial success; different levels; management

Metrics

Total abstract views: 2654
Total article views: 3134


Crossref Citations

No related citations found.