Original Research

Validation of the high performance leadership competencies as measured by an assessment centre in-basket

H. H. Spangenberg, C. C. Theron
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 29, No 2 | a106 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v29i2.106 | © 2003 H. H. Spangenberg, C. C. Theron | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 October 2003 | Published: 24 October 2003

About the author(s)

H. H. Spangenberg, University of Stellenbosch, South Africa
C. C. Theron, University of Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (265KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The purpose of this study was to validate Schroder’s High Performance Leadership Competencies (HPLCs), measured by a specially designed In-basket, against multiple criteria. These consisted of six measures of managerial success, representing managerial advancement and salary progress criteria, and a newly developed comprehensive measure of work unit performance, the Performance Index. An environmental dynamism and complexity questionnaire served as moderator variable. Results indicated disappointing predictive validity quotients for the HPLCs as measured by an In-basket, in contrast to satisfactory predictive and construct validity obtained in previous studies by means of a full assessment centre. The implications of the findings are discussed and suggestions are made for improving the validity of the In-basket.

Opsomming
Die doel van hierdie studie was die validering van Schroder se Hoëvlak Leierskapsbevoegdhede, gemeet deur ‘n spesiaal ontwerpte Posmandjie, teen veelvoudige kriteria. Dit behels ses metings van bestuursukses wat bestuursbevorderings- en salarisvorderingskriteria insluit, sowel as ‘n nuutontwikkelde, omvattende meting van werkeenheidsprestasie, die Prestasie indeks. ‘n Vraelys wat die dinamika en kompleksiteit van die omgewing meet, het as moderator veranderlike gedien. Resultate dui op teleurstellende geldigheidskwosiënte vir die Hoëvlak Leierskapsbevoegdhede soos gemeet deur ‘n posmandjie, in teenstelling met bevredigende voorspellings- en konstrukgeldigheid wat in vorige studies deur middel van ‘n volle takseersentrum verkry is. Die bevindinge word bespreek en voorstelle word gemaak om die geldigheidskwosiënte te verbeter.


Keywords

High performance leadership; Assessment centre in-basket

Metrics

Total abstract views: 2317
Total article views: 4451


Crossref Citations

No related citations found.