Original Research

Coping strategies in the South African police service

J. Pienaar, S. Rothmann
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 29, No 4 | a123 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v29i4.123 | © 2003 J. Pienaar, S. Rothmann | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 October 2003 | Published: 24 October 2003

About the author(s)

J. Pienaar, North-West University, South Africa
S. Rothmann, North-West University, South Africa

Full Text:

PDF (168KB)

Abstract

The objective of this study was to determine the internal consistency, construct validity, structural equivalence and item bias of the COPE, and to determine the differences between coping strategies of various demographic groups in the South African Police Service. A cross-sectional survey design was used. A random, stratified sample (N = 1431) was taken of police members in eight South African provinces. The COPE and a biographical questionnaire were administered. Four internally consistent factors were extracted, namely Approach Coping, Avoidance, Seeking Emotional Support and Turning to Religion. These factors showed structural equivalence for police members of all race groups and no items were biased. Differences in coping strategies were found for different ranks and races.

Opsomming
Die doelstelling van hierdie studie was om die interne konsekwentheid, konstrukgeldigheid, strukturele ekwivalensie en itemsydigheid van die COPE-vraelys te bepaal en om verskille tussen die coping-strategieë van verskillende demografiese groepe in die Suid-Afrikaanse Polisiediens te bepaal. ’n Dwarssnee opname-ontwerp is gebruik. ’n Ewekansige gestratifiseerde steekproef (N = 1431) is van polisielede in agt provinsies van Suid-Afrika geneem. Die COPE en ’n biografiese vraelys is afgeneem. Vier intern konsekwente faktore, naamlik Benaderings-coping, Vermyding, Soeke na Emosionele Ondersteuning en Keer-na-Religie is onttrek. Hierdie faktore het strukturele ekwivalensie vir alle rassegroepe getoon en geen items was sydig nie. Verskille rakende coping-strategieë is vir verskillende rang en rasse gevind.


Keywords

Coping strategies; Police service; South Africa

Metrics

Total abstract views: 4765
Total article views: 5210

 

Crossref Citations

1. Work stressors and vicarious trauma among South African Police Service members
Masefako Andronica Gumani
Journal of Psychology in Africa  vol: 32  issue: 3  first page: 224  year: 2022  
doi: 10.1080/14330237.2022.2031630