Original Research

Coping-strategieë, stres en selfmoord-denkbeeldvorming in die Suid-Afrikaanse polisiediens in die Vrystaat

A. S. Van Der Merwe, S. Rothmann, J. Pienaar
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 30, No 1 | a136 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i1.136 | © 2004 A. S. Van Der Merwe, S. Rothmann, J. Pienaar | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2004 | Published: 26 October 2004

About the author(s)

A. S. Van Der Merwe, Noordwes-Universiteit, South Africa
S. Rothmann, Noordwes-Universiteit, South Africa
J. Pienaar, Noordwes-Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (146KB)

Abstract

The general objective of this study was to investigate the relationship between coping, stress and suicide ideation within the South African Police Service. A cross-sectional survey design was used. A random, stratified sample was taken of police officials in the Free State (N = 333). The Suicide Ideation Questionnaire, Police Stress Inventory and COPE Questionnaire were administered. The results of this study indicated that the following factors were related to suicide ideation: passive coping, problem-focused coping, former suicide attempts, medical condition, alcohol consumption and police stressors. The discriminant analysis furthermore indicated that these variables correctly classified 77,55% of the respondents with a high score in respect of suicide ideation.

Opsomming
Die algemene doelstelling van hierdie navorsing was om die verband tussen coping-strategieë, stres en selfmoord- denkbeeldvorming binne die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Vrystaat te ondersoek. ’n Dwarsdeursneeopnameontwerp is gebruik. ’n Ewekansige, gestratifiseerde steekproef (N = 333) is van polisiebeamptes in die Vrystaat geneem. Die Selfmoord denkbeeldvormingsvraelys, Polisiestres-inventaris en COPE-vraelys is aangewend. Die resultate van die studie het aangetoon dat die volgende faktore met selfmoord denkbeeldvorming verband hou: passiewe coping, probleemgerigte coping, vorige selfmoordpogings, mediese toestand, gebruik van alkohol en polisiespesifieke stressors. Die diskriminantontleding het verder aangedui dat bogenoemde veranderlikes 77,55% van die deelnemers met ’n hoë telling ten opsigte van selfmoord denkbeeldvorming korrek geklassifiseer het.


Keywords

Coping-strategieë; Stres; Selfmoord-denkbeeldvorming; Suid-Afrikaanse polisiediens

Metrics

Total abstract views: 3836
Total article views: 5183


Crossref Citations

No related citations found.