Original Research

Locus of control and online learning

Suretha Esterhuysen, Karel J. Stanz
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 30, No 1 | a139 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i1.139 | © 2004 Suretha Esterhuysen, Karel J. Stanz | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2004 | Published: 26 October 2004

About the author(s)

Suretha Esterhuysen, Rand Afrikaans University, South Africa
Karel J. Stanz, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (149KB)

Abstract

The integration of online learning in university courses is considered to be both inevitable and necessary. Thus there is an increasing need to raise awareness among educators and course designers about the critical issues impacting on online learning. The aim of this study, therefore, was to assess the differences between two groups of first-year Business Sciences learners (online and conventional learners) in terms of biographic and demographic characteristics and locus of control. The study population consisted of 586 first-year learners of whom 185 completed the Locus of Control Inventory (LCI). The results show that the two groups of learners do not differ statistically significantly from each other with respect to locus of control. The findings and their implications are also discussed.

Opsomming
Die integrasie van aanlyn-leer in universiteitskursusse word beskou as sowel onafwendbaar as noodsaaklik. Daar is dus ’n toenemende behoefte om bewustheid onder opvoedkundiges en kursusontwerpers te kweek oor die kritiese aspekte wat ’n impak op aanlyn-leer het (Morgan, 1996). Daarom was die doel van hierdie ondersoek om die verskille tussen twee groepe eerstejaarleerders in Bestuurs- en Ekonomiese Wetenskap (aanlyn en konvensionele leerders) te bepaal ten opsigte van biografiese en demografiese eienskappe en lokus van beheer. Die populasie het bestaan uit 586 eerstejaarleerders waarvan 185 die Lokus van Beheer Vraelys voltooi het. Die resultate toon dat die twee groepe leerders nie statisties beduidend van mekaar verskil het met betrekking tot lokus van beheer nie. Die bevindinge en implikasies word ook bespreek.


Keywords

Locus of control; Online learning

Metrics

Total abstract views: 5458
Total article views: 6075

 

Crossref Citations

1. Student Academic Support as Predictor of Academic Locus of Control in Turkish University Students
Serhat Arslan, Mehmet Çardak, Recep Uysal
Procedia - Social and Behavioral Sciences  vol: 106  first page: 2460  year: 2013  
doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.283