Original Research

Transference and counter-transference in systems psychodynamic group process consultation: The consultant’s experience

F. Cilliers, S. Rothmann, W. H. Struwig
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 30, No 1 | a143 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i1.143 | © 2004 F. Cilliers, S. Rothmann, W. H. Struwig | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2004 | Published: 26 October 2004

About the author(s)

F. Cilliers, Unisa, South Africa
S. Rothmann, North-West University, South Africa
W. H. Struwig, North-West University, South Africa

Full Text:

PDF (158KB)

Abstract

This study explored consultants’ experiences of transference and counter-transference when conducting group relations training from the systems psychodynamic stance. A phenomenological research design was used with semistructured interviews conducted on a purposive sample of 13 organisational development consultants in a financial institution. The data was analysed by means of content analysis. The results showed that consultants have varied receptiveness in terms of receiving projections and managing transference. These differences involve triggers, characteristics and systemic valence. The consultants experienced counter- transference on five different cognitive and emotional levels. Distinguishing between personal and group emotions, receiving projections and managing transference, all contribute to the complexity of organisational consulting.

Opsomming
Hierdie studie het ondersoek ingestel na konsultante se ervarings van oordrag en teen-oordrag tydens groepverhoudingsopleiding vanuit die sistemiese psigodinamiese posisie. ’n Fenomenologiese navorsingsontwerp is gebruik met semi-gestruktureerde onderhoude gevoer met ’n doelgerigte steekproef van 13 organisasie ontwikkelingskonsultante in ’n finansiële instelling. Die data is ontleed deur middel van inhoudsontleding. Die resultate het aangetoon dat konsultante uiteenlopende ontvanklikheid het wat betref die ontvangs van projeksies en die hantering van oordrag. Hierdie verskille behels snellers, kenmerke en sistemiese valensie. Die konsultante het teen-oordrag ervaar op vyf verskillende kognitiewe and emosionele vlakke. Om onderskeid te tref tussen persoonlike en groep-emosies, die ontvang van projeksies en die hantering van oordrag, dra alles by tot die kompleksiteit van konsultering.


Keywords

Psychodynamic group process; Consultant’s experience

Metrics

Total abstract views: 4010
Total article views: 4534


Crossref Citations

No related citations found.