Original Research

Work-related concerns of South Africans living with HIV and AIDS

Dianne Maloon, Freddie Crous, Anne Crafford
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 30, No 2 | a156 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i2.156 | © 2004 Dianne Maloon, Freddie Crous, Anne Crafford | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2004 | Published: 26 October 2004

About the author(s)

Dianne Maloon, Rand Afrikaans University, South Africa
Freddie Crous, Rand Afrikaans University, South Africa
Anne Crafford, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (283KB)

Abstract

Aspects relating to the management of HIV and AIDS are issues of extreme importance in South Africa at present. In light of this, a qualitative study was conducted to explore the work-related concerns of Black South Africans living with HIV and AIDS. Semi-structured interviews with 22 participants revealed that work-related concerns cannot be understood outside of general financial constraints and relationship issues. Additional categories emerging from the study are: coming to terms with HIV, fear of disclosure, job-related barriers and coping mechanisms. The implications of these findings are discussed and recommendations made.

Opsomming
Aspekte rakende die bestuur van HIV en VIGS doen hulle voor as vraagstukke wat van kardinale belang is in die Suid-Afrikaaanse opset. In die lig hiervan is ’n kwalitatiewe studie uitgevoer ten einde die werkverwante besorgdhede van swart Suid-Afrikaners met HIV en Vigs, te ondersoek. Semi-gestruktureerde onderhoude met 22 deelnemers het aan die lig gebring dat werkverwante besorgdhede moeilik, buite die konteks van algemene finansiële beperkinge en verhoudingsvraagstukke, te verstaan is. Addisionele vraagstukke wat geïdentifiseer is, is om tot aanvaarding te kom met HIV, vrees vir bekendmaking van HIV status, werksverwante hindernisse en hanteringsmeganismes. Die implikasies van hierdie bevindinge is bespreek en aanbevelings is gemaak.


Keywords

Work-Related concerns; HIV/AIDS; South Africans

Metrics

Total abstract views: 4116
Total article views: 4500


Crossref Citations

No related citations found.