Original Research

Acceptance of co-operatve education practice by the Academic Staff at Technikon South Africa

T. Groenewald, D. Barend Lessing
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 27, No 3 | a18 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v27i3.18 | © 2001 T. Groenewald, D. Barend Lessing | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 September 2001 | Published: 19 September 2001

About the author(s)

T. Groenewald,
D. Barend Lessing,

Full Text:

PDF (114KB)

Abstract

Technikons advocate the practice of co-operative education, which is an educational strategy that integrates learning through productive work with the theoretical curriculum. However, only 35% of theTechnikon SA programmes have a compulsory experiential learning component. Grounded theory research was undertaken to determine some of the basic assumptions of Technikon SA’s academic staff in this regard. Rather than starting out with a specific research problem, grounded theory explores an area of interest and allows what is relevant to emerge. Semi-structured interviews with four open-ended questions, were conducted with a stratified-random sample of 25 teaching staff at Technikon SA. It was found that, although there is some willing compliance and belief in co-operative education, it is not indicative of the organisational culture of Technikon SA.

Opsomming <br>Technikons propageer die beoefening van ko˛peratiewe onderwys,’n opvoedkundige strategiewat leer deur produktiewewerkservaring integreermet die teoretiese kurrikulum. ByTechnikon SAegter, het slegs sowat 35% van die formele programme ’n verpligte leerervarings komponent.Teoretiese-begrondings navorsingsmetodologie is gebruik omsekere basiese veronderstellings van akademiese personeel te bepaal. Eerder as om’n spesifieke navorsingsprobleemas vertrekpunt te gebruik, ondersoek teoretiese-begronding’n areavan belang en laat die metodiek die relevante sake toe omte voorskyn te kom. Semi-gestruktureerde onderhoude,met vier ope vrae, is gevoer met ’n gestratifiseerde eweskansige steekproef van 25 akademiese personeellede vanTechnikon SA. Daar is bevind dat alhoewel daar beperkte oortuiging en gewillige uitlewing van kooperatiewe onderwys is, is dit nie beduidend as kenmerkend van die organisasie kultuur vanTechnikon SA nie.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 4435
Total article views: 3457


Crossref Citations

No related citations found.