Original Research

Assessing behavioural intention of small and medium enterprises in implementing an HIV/AIDS policy and programme

A. Parsadh, G. A. J. Van Dyk
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 1 | a180 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i1.180 | © 2005 A. Parsadh, G. A. J. Van Dyk | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

A. Parsadh, University of Stellenbosch, South Africa
G. A. J. Van Dyk, University of Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (188KB)

Abstract

Small and Medium Enterprises (SMEs) are likely to feel the impact of an HIV/AIDS epidemic through reduced productivity and an increased percentage of absenteeism; staff turnover; recruitment and training costs; cost of employee benefits; and poor staff morale. One of the interventions is to implement an HIV/AIDS policy and programme, yet a literature search showed that psychological studies of SMEs in implementing an HIV/AIDS policy and programme are limited. The present study utilised the model of the theory of planned behaviour (Ajzen, 1988, 1991), which is an extension of the theory of reasoned action (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980). The intention to implement an HIV/AIDS policy and programme was predicted by the theory of planned behaviour constructs such as attitude, subjective norm and perceived behavioural control. The theory of planned behaviour was found to have limited use in assessing behavioural intention of SMEs in implementing an HIV/AIDS policy and programme.

Opsomming
Die uitwerking van die MIV/VIGS pandemie op Klein en Medium Sake-ondernemings sal tot gevolg hê ’n afname in produktiwiteit; ’n toename in personeelafwesigheid, personeelomset, personeelwerwing en –opleidingskoste, personeelvoordele; en swak personeel moraal tot gevolg hê. Een manier om die probleem aan te spreek is om ’n MIV/VIGS beleid en program te implimenteer. Navorsing toon dat psigologiese studies van klein en medium sakeondernemings om ’n HIV/VIGS beleid en program te implimenteer, beperk is. Hierdie navorsing steun op die teorie van planmatige gedrag (Ajzen, 1988; 1991), wat ’n verlenging is van die teorie van beredeneerde optrede (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980). Die oogmerk met die implimentering van ’n MIV/VIGS beleid en program is bepaal deur die teorie van planmagtige gedrag soos waargeneem in houding, subjektiewe norme en waargenome gedragskontrole. Die resultate toon dat die teorie van planmagtige gedrag nuttig is om die gesindhede van werknemers in klein en medium sake-ondernemings te bepaal met die implimentering van ’n MIV/VIGS beleid en program.


Keywords

Behavioural intention; HIV/AIDS policy; HIV/AIDS programme

Metrics

Total abstract views: 4380
Total article views: 3434


Crossref Citations

No related citations found.