Original Research

The construct equivalence of the job diagnostic survey for diverse South African cultural groups

M. Vorster, C. Olckers, M. A. Buys, P. Schaap
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 1 | a185 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i1.185 | © 2005 M. Vorster, C. Olckers, M. A. Buys, P. Schaap | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

M. Vorster, University of Pretoria, South Africa
C. Olckers, University of Pretoria, South Africa
M. A. Buys, University of Pretoria, South Africa
P. Schaap, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (888KB)

Abstract

The Job Diagnostic Survey (JDS) and the Job Characteristics Model (JCM) have been widely used in South African organisations. The purpose of this study was to determine whether the JDS is useful if it is applied to a particular population or to groups from highly dissimilar backgrounds. Cultural diversity research has revealed differences between the values, attitudes and leadership styles of people from different cultural groups. In this study, Hackman and Oldham’s JDS was applied to Black and White employees (n=66) to determine construct equivalence for these two cultural groups. Confirmatory factor analysis confirmed that there were no significant differences between the Black and White groups tested, suggesting that the JDS could be applied to different population groups.

Opsomming
Die Pos-diagnostiese vraelys (JDS) en die Pos-kenmerke Model (JCM) word wydverspreid deur Suid-Afrikaanse organisasies gebruik. Die doel van hierdie studie was om te bepaal of die JDS van toepassing is op verskillende kultuurgroepe. Navorsing rakende kultuurdiversiteit het aangetoon dat daar verskille bestaan rakende die waardes, houdings en leierskapstyle van verskillende kultuurgroepe. In hierdie studie is die (JDS) van Hackman en Oldham toegepas op Swart- en Blanke werknemers (n=677) ten einde die konstruk-ekwivalensie daarvan bepaal. ’n Bevestigende faktorontleding het aangetoon dat daar geen betekenisvolle verskille bestaan tussen die Swart- en Blankegroepe wat getoets is nie. Die aanname word dus gemaak dat die JDS toegepas kan word op verskillende populasiegroepe.


Keywords

Job diagnostic survey

Metrics

Total abstract views: 4045
Total article views: 6009

 

Crossref Citations

1. The confirmatory factor analysis of the job diagnostic survey: the oncology nursing setting
ANDREAS CHARALAMBOUS, VASILIOS RAFTOPOULOS, MICHAEL A. TALIAS
Journal of Nursing Management  vol: 21  issue: 2  first page: 273  year: 2013  
doi: 10.1111/j.1365-2834.2012.01386.x