Original Research

The concurrent validity of learning potential and psychomotor ability measures for the selection of haul truck operators in an open-pit mine

Marikie Pelser, Z. C. Bergh, Deléne Visser
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 2 | a196 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i2.196 | © 2005 Marikie Pelser, Z. C. Bergh, Deléne Visser | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

Marikie Pelser, University of South Africa, South Africa
Z. C. Bergh, University of South Africa, South Africa
Deléne Visser, University of South Africa, South Africa

Full Text:

PDF (197KB)

Abstract

The purpose of the study was to evaluate the concurrent validity of learning potential and psychomotor ability measures for the prediction of haul truck operator performance in an open-pit mine. Additional goals were to determine the nature of the relationship between learning potential and psychomotor abilities and to assess the relative contributions of these variables as predictors. The predictors were the TRAM 1 Learning Potential test and Vienna Test System subtests that were administered to 128 experienced haul truck operators. The job performance criteria used were spotting in time, corrected tons hauled and supervisor ranking. The concurrent validity of the learning potential and psychomotor ability measures was partially supported. An exploratory factor analysis provided relatively convincing evidence for a general cognitive ability factor (g) underlying performance on the learning potential and several psychomotor measures. The existence of a general psychomotor factor was not substantiated in the current study. Suggestions were made for improving design and criterion shortcomings.

Opsomming
Die doel van die ondersoek was om die saamvallende geldigheid van leerpotensiaal en psigomotoriese metings vir die voorspelling van die werkprestasie van sleepvragwabestuurders in ’n oopgroefmyn te beoordeel. Addisionele doelwitte was om die aard van die verwantskap tussen leerpotensiaal en psigomotoriese vermoëns te gepaal en om die relatiewe bydraes van hierdie veranderlikes as voorspellers te bepaal. Die voorspellers was die TRAM 1 Leerpotensiaaltoets en die Vienna Test System subtoetse wat toegepas is op 128 ervare sleepvragwabestuurders. Die werkprestasiekriteria was inteikentyd, gekorrigeerde tonmaat gesleep en toesighouerbeoordeling. Die saamvallende geldigheid van die leerpotensiaal en psigomotoriese metings is gedeeltelik ondersteun. ’n Ondersoekende faktorontleding het die bestaan van ’n algemene kognitiewe vermoëfaktor (g), wat onderliggend aan die leerpotensiaal en verskeie psigomotoriese metings is, redelik oortuigend gestaaf. ’n Algemene psigomotoriese faktor is nie in die huidige ondersoek gevind nie. Voorstelle is gemaak om die ontwerp- en kriteriumtekortkominge te verbeter.


Keywords

Learning potential; Psychomotor ability measures

Metrics

Total abstract views: 3970
Total article views: 3556


Crossref Citations

No related citations found.