Original Research

The perceived impact of downsizing and organisational transformation on survivors

N. Ndlovu, S. Brijball Parumasur
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 2 | a198 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i2.198 | © 2005 N. Ndlovu, S. Brijball Parumasur | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

N. Ndlovu, Mongosuthu Technikon, South Africa
S. Brijball Parumasur, University of KwaZulu-Natal (Westville Campus), South Africa

Full Text:

PDF (260KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Change is a way of life and the ability to manage change is a key factor in organisational survival and effectiveness. This article evaluates the ‘survivor syndrome’ and assesses the impact of the process of downsizing and transformation on communication, trust, survivor commitment and loyalty, morale and career advancement opportunities. The study was conducted using a stratified random sample of 361 employees/survivors in a branch of a motor manufacturer that had undergone major transformation. Data was collected using a self-developed questionnaire and analysed using descriptive and inferential statistics. The study generates a framework/model of critical change implementation factors and recommendations that will enable change managers to sense, adjust, respond and implement change timeously so as to gain strategic and competitive advantage.

Opsomming
Verandering is ’n lewenswyse en die vermoë om te verander is ’n kernaspek in organisasieverandering en -oorlewing. In hierdie artikel word die ‘oorlewingsindroom’ beoordeel en word die impak van die afskalingsproses en transformasie op kommunikasie, vertroue, ‘oorlewende’ toewyding en lojaliteit, moraal en loopbaanvorderingsgeleenthede takseer. Die studie is uitgevoer, met die gebruik van ’n gestratifiseerde ewekansige steekproef van 361 werknemers/’oorlewendes’ in ’n afdeling van ’n motorvervaardiger wat ingrypende transformasie ondergaan het. Data is ingesamel by wyse van ’n selfontwikkelde vraelys en ontleed aan die hand van beskrywende en inferensiële statistiek. Die studie het ’n raamwerk/model van kritieke veranderingsimplementeringsfaktore en aanbevelings gegenereer wat veranderingsbestuurders in staat sal stel om die gewaarwording, aanpassing, reaksie en implementering van verandering tydig te doen sodat strategiese en mededingingsvoordeel behaal kan word.


Keywords

Downsizing; Organisational transformation

Metrics

Total abstract views: 3528
Total article views: 14083

 

Crossref Citations

1. The Impact of Employee Engagement on Job Insecurity by Moderating Role of Psychological Empowerment to Enhance Corporate Performance
Mubshara Hassan Ramey, Muhammad Jawad, Munazza Naz, Ayşe Küçük Yılmaz, Ebru Yazgan
International Journal of Asian Business and Information Management  vol: 10  issue: 4  first page: 72  year: 2019  
doi: 10.4018/IJABIM.2019100106