Original Research

Critical issues in psychological test use in the South African workplace

Heidi Paterson, Koos Uys
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 3 | a204 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i3.204 | © 2005 Heidi Paterson, Koos Uys | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

Heidi Paterson,
Koos Uys, University of Johannesburg, South Africa

Full Text:

PDF (172KB)

Abstract

Various factors in South African workplaces, ranging from unemployment and equity considerations to rapid occupational change driven by technological inputs, have placed greater emphasis on effective selection and development of human resources. This leads to greater demands on psychological assessment in the organizational setting with respect to ensuring responsible, ethical and equitable assessment. The study aims to investigate the extent and purposes of psychological test usage, the influence of the changing world of work on assessment, equity and cross-cultural applicability of tests and competence of test users in South Africa. The results are based on twenty two structured individual interviews, which were conducted with purposively sampled stakeholders from various economic sectors.

Opsomming
Verskeie faktore in Suid-Afrikaanse werkomgewing, wat wissel van werkloosheid en billikheidsoorwegings tot by vinnig veranderende beroepsomstandighede as gevolg van tegnologiese ontwikkeling, plaas toenemende druk op die doeltreffende keuring en ontwikkeling van menslike hulpbronne. Dit lei tot toenemende eise wat in die organisasie konteks aan sielkundige meting gestel word om verantwoordelike, etiese en billike assessering te verseker. Hierdie studie was daarop gerig om die doel met en omvang van die gebruik van sielkundige toetse, die invloed van die veranderende wêreld van werk op die assessering, billike en kruiskulturele toepaslikheid van toetse, asook die bevoegdheid van toetsgebruikers in Suid-Afrika te ondersoek. Die resultate is gebaseer op ’n doelgerigte steekproef van twee-en-twintig gestruktureerde onderhoude wat met belanghebbers uit verskillende ekonomiese sektore, gevoer is.

Keywords

Psychological test use

Metrics

Total abstract views: 6690
Total article views: 33780

 

Crossref Citations

1. Overcoming obstacles to a truly global psychological theory, research, and praxis in Africa
Seth Oppong
Journal of Psychology in Africa  vol: 29  issue: 4  first page: 292  year: 2019  
doi: 10.1080/14330237.2019.1647497