Original Research

The promotion of career adjustment by means of an experientially based career development programme

P. W. Janse, C. J. H. Blignaut
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a363 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.363 | © 1985 P. W. Janse, C. J. H. Blignaut | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 November 1985 | Published: 29 November 1985

About the author(s)

P. W. Janse, Johannesburg, South Africa
C. J. H. Blignaut, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (51KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

According to the NIPR (1980) there appears to be a shortage of adequate services and professional assistances in the area of career information and vocational guidance. This state of affairs may partly be attributed to the time consuming nature of interviews and testing which traditionally are associated with the vocational guidance process. In this study an attempt was made to examine a "self-help" method of career development. No statistical significant differences on a number of appropriate criteria could be found between a control group and a group who participated in the career development programme. Although the study questions the validity of "selfhelp" programmes, some factors emerged which suggest that this conclusion be regarded as tentative.

Opsomming
Sover dit loopbaanvoorligting en loopbaaninligtingsdienste aangaan, blyk daar volgens die NIPN (1980) 'n tekort aan voldoende dienste en professionele hulp in Suid-Afrika te wees. Die toedrag van sake kan waarskynlik deels toegeskryf word aan die tydrowendheid van onderhoude en toetsing wat deel is van die tradisionele loopbaanvoorligtingsproses. In die studie is 'n poging aangewend om 'n "self-help" metode van loopbaanontwikkeling te ondersoek. Geen statisties beduidende verskille op 'n aantal toepaslike kriteria kon tussen 'n kontrolegroep en 'n groep wat aan die loopbaanont-wikkelingsprogram deelgeneem het, gevind word nie. Ofskoon die studie 'n vraagteken oor die doeltreffendheid van "self-help" programme plaas, het ‘n aantal faktore gekristalliseer wat toon dat die gevolgtrekking hoogstens tentatief kan wees.


Keywords

promotion; career adjustment; career development

Metrics

Total abstract views: 2596
Total article views: 2712


Crossref Citations

No related citations found.