Original Research

Organizational behaviour management: A functional analysis of productivity

P. Taffinder, C. Viedge
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 12, No 1 | a456 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v12i1.456 | © 1986 P. Taffinder, C. Viedge | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 30 April 1986 | Published: 30 April 1986

About the author(s)

P. Taffinder, University of the Witwatersrand, South Africa
C. Viedge, University of the Witwatersrand, South Africa

Full Text:

PDF (911KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Organizational Behaviour Management (OBM) represents a new perspective on productivity. In place of addressing "attitudes and motivational drives", OBM concentrates on the control of on-task behaviour. The 3-term contingency of antecedent, behaviour and consequence, or the functional analysis of behaviour as it is known in OBM, provides a delineation of how behaviour is evoked and what maintains or reinforces it. This orientation to productivity requires that the manager establish a contingent relationship between on task behaviour and reinforcing consequence. The reinforcing consequences may be social as well as financial. The effectiveness of OBM resides in its focus on the essential element of human productivity namely, directed behaviour.

Opsomming
Bestuur van Organisasiegerigte Gedrag (BOG) of Organisational Behaviour Management (OBM) verteenwoordig 'n nuwe uitkyk op die konsep van produktiwiteit daar dit nie soseer op "houdings" of'motiveringsdrange" konsentreer nie as op die beheer van taakgerigte gedrag. Die kontingensie van antesedent-gedrag-gevolg, of die funksionele analise van gedrag soos wat dit bekend staan in BOG, bied 'n uiteensetting van hoe gedrag ontstaan en hoe dit versterk ofvoortgesit word. Hierdie benadering tot produktiwiteit vereis van die bestuur om 'n kontingente verhouding te skep tussen taakgerigte gedrag en versterkende gevolge. Hierdie gevolge mag van sosiale of finansiele aard wees. Die doeltreffendheid van BOG berus op die sentrale veronderstelling dat gedrag ordelik is en op die fokus wat dit plaas op die kritieke element van menslike produktiwiteit, naamlik gerigte gedrag.


Keywords

Organizational behaviour management; Productivity

Metrics

Total abstract views: 2941
Total article views: 3229


Crossref Citations

No related citations found.