Original Research

Die sestienpersoonlikheidsfaktorvraelys as hulpmiddel by die takseersentrum

J. C. D. Augustyn, A. J. Van Wyk
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 14, No 2 | a475 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v14i2.475 | © 1988 J. C. D. Augustyn, A. J. Van Wyk | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 14 May 1988 | Published: 15 May 1988

About the author(s)

J. C. D. Augustyn, Universiteit van Stellenbosch, South Africa
A. J. Van Wyk, Universiteit van Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (901KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The 16PF Personality Test as an aid to the assessment centre Assessment centres still remains costly and thime consuming. This study investigates the reduction of time and costs by the use of the 16 PF Personality Test as a method for measuring management dimensions. Promising results were obtained with a relatively small sample for the prediction of initiative and perseverance. Significant multiple correlations were also found for three criteria of management success. Further research may establish the use of the 16 PF as an aid to management assessment and thereby reduce the costs and time involved in assessment centres.

Opsomming
Takseersentrums se grootste probleem is gelee in die koste en tyd wat dit behels. Hierdie studie ondersoek die moontlikheid om beide te verminder deur die aanwending van die 16 PF Persoonlikheidsvraelys vir die meting van bestuursdimensies. Belowende resultate is met 'n relatiewe klein steekproef bevind ten opsigte van die voorspelling van inisiatiefen deursettingsvermoe. Beduidende meervoudige korrelasies is ook ten opsigte van drie kriteria van bestuursukses bevind. Verdere navorsing kan die gebruik van die 16 PF as hulpmiddel by bestuursevaluering vestig en sodoende die tydsduur en koste van takseersentrums verminder.


Keywords

Sestienpersoonlikheidsfaktorvraelys; Takseersentrum

Metrics

Total abstract views: 2867
Total article views: 2455


Crossref Citations

No related citations found.