Original Research

Prestasiebeoordeling: 'n Faktoranalitiese geldigheidstudie

W. P. Smith, A. L. Barnard, H. S. Steyn
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 14, No 2 | a476 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v14i2.476 | © 1988 W. P. Smith, A. L. Barnard, H. S. Steyn | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 14 May 1988 | Published: 15 May 1988

About the author(s)

W. P. Smith,, South Africa
A. L. Barnard, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., South Africa
H. S. Steyn, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., South Africa

Full Text:

PDF (1MB)

Abstract

Performance appraisal: a factor analytic validation study. The purpose of the study was to establish the validity of a general performance appraisal system through the application of factor analysis. It is found that the performance appraisal system to some extent do dispose a general validity, and that the three constructs involved (management ability, work ability, and ability to adapt) can be evaluated satisfactorily by the measuring instrument mentioned.

Opsomming
Die doel van die studie was die geldigheidsbepaling van 'n algemene prestasiebeoordelingstelsel deur die toepassing van faktorontleding. Daar is bevind dat die prestasiebeoordelingstelsel wel oor 'n aanvaarbare mate van algemene geldigheid beskik, veral sover dit konstrukgeldigheid aangaan, en dat die drie konstrukte, bestuurs-, werks- en aanpassingsvermoe, wel tot 'n bevredigende mate deur die betrokke meetinstrument geevalueer kan word.


Keywords

Prestasiebeoordeling

Metrics

Total abstract views: 3608
Total article views: 3475

 

Crossref Citations

1. Evaluative criteria applied by South African female fashion consumers when purchasing casual daywear
Susanna Hendrina Hugo, Annette Marie van Aardt
International Journal of Consumer Studies  vol: 36  issue: 4  first page: 460  year: 2012  
doi: 10.1111/j.1470-6431.2011.01073.x