Original Research

Die sintetiese bepaling van organisasiedoeltreffendheid

I. Van W Raubenheimer, P. J. H. Harmse
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 15, No 2 | a484 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v15i2.484 | © 1989 I. Van W Raubenheimer, P. J. H. Harmse | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 14 May 1989 | Published: 14 May 1989

About the author(s)

I. Van W Raubenheimer, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
P. J. H. Harmse, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (942KB)

Abstract

Organisational effectiveness: synthetically determined. In this article the development of a questionnaire for measuring organisational effectiveness (defined in organisational culture terms) is being discussed. The sample used for the item analysis consisted of 112 middle managers in the mining industry. The factor structure of the questionnaire was determined by using the responses of 230 middle managers. The original 72 items were reduced by 11 due to low item-total correlations. Four main constructs were measured by the questionnaire. The following prelimenary names were given to these constructs: Internal communication, External communication, Organisational structure and productivity.

Opsomming
In the artikel word die ontwikkeling van 'n vraelys om organisasiedoeltreffendheid te meet beskryf. Die meting van organisasiedoeltreffendheid word in die studie vanuit 'n organisasiekultuur perspektief benader. Die itemontledingsgroep het bestaan uit 112 middelvlakbestuurders in die mynbedryf. Vir die bepaling van die faktor struktuur van die vraelys is 230 middelvlakbestuurders betrek. Die oorspronklike 72 items is met 11 items verminder op grond van lae item-totaal korrelasies. Vier hoofkonstrukte is deur die vraelys gemeet waaraan die volgende voorlopige benamings gegee is: Kommunikasie na binne, kommunikasie na buite, organisasiestruktuur en produktiwiteit.


Keywords

Organisasiedoeltreffendheid;

Metrics

Total abstract views: 3350
Total article views: 2638


Crossref Citations

No related citations found.