Original Research

Organisasievernuwing: Die identifisering en integrasie van enkele konstrukte

M. L. Watkins, A. L. Barnard
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 15, No 3 | a485 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v15i3.485 | © 1989 M. L. Watkins, A. L. Barnard | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 14 May 1989 | Published: 14 May 1989

About the author(s)

M. L. Watkins, Universiteit van Suid-Afrika, South Africa
A. L. Barnard, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., South Africa

Full Text:

PDF (1MB)

Abstract

Organisational renewal: The identification of certain constructs. Organisations consist of interactive subsystems and processes which create a whole-forming "Gestalt". Researchers are nevertheless inclined to focus on divergent organisational subsystems and processes when studying organisational renewal. This propensity possibly gave rise to divergent definitions of organisational renewal which creates a lack of discipline and demarcation in the development of this field of study. Due to a need for the identification and integration of relevant constructs, a content analysis of a number of organisational renewal definitions was made. It was found that the constructs "man", "strategy", "technology", "processes" and "intervention" are the most important building blocks of organisational renewal. These constructs are integrated in a definition to create direction for a more disciplined approach to organisational renewal.

Opsomming
Organisasies bestaan uit interaktiewe subsisteme en prosesse wat 'n geheelvormende "Gestalt" tot stand bring. Navorsers is nogtans geneig om, by die bestudering van organisasievernuwing, op uiteenlopende organisasiesub- sisteme en prosesse te fokus. Hierdie neiging het moontlik aanleiding gegee tot uiteenlopende organisasievemuwings- definisies wat 'n gebrek aan dissipline en afbakening by die ontwikkeling van die spesialiteitsrigting skep. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering en integrasie van verwante konstrukte wat hierdeur voortgebring word, is 'n inhoudsanalise van 'n aantal organisasievemuwingsdennisies gemaak. Daar is gevind dat die konstrukte "mens", "strategic", "tegnologie", "prosesse" en "ingryping" die belangrikste boustene van organisasievernuwing is. Hierdie konstrukte word in 'n definisie geintegreer ten einde 'n rigtingwyser vir 'n meer gedissiplineerde benadering tot organisasievernuwing te skep.


Keywords

Organisasievernuwing

Metrics

Total abstract views: 3375
Total article views: 2704


Crossref Citations

No related citations found.