Original Research

Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici

H. A. Labuschagne, M. L. Watkins
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 16, No 2 | a505 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v16i2.505 | © 1990 H. A. Labuschagne, M. L. Watkins | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 June 1990 | Published: 20 June 1990

About the author(s)

H. A. Labuschagne, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa
M. L. Watkins, Universiteit van Suid-Afrika, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Identification of criteria for academic research performance. At South African universities, the achievement of objectives is usually measured in terms of so-called "process criteria" (e.g. pass rates), instead of performance criteria which reflect the quality of academic personnel. Stimulated by the need to identify valid indices of research performance, as a component of academic performance, this study investigated the dimensionality of several criteria, identified from empirical and literature studies. It was found that various valid criteria could be represented by six constructs, viz.: the stature of the researcher as scientist; scientific contributions; enhancement of own profession; community development; participation in research projects; and giving advice to persons or institutions outside the university.

Opsomming
By Suid-Afrikaanse universiteite word doelwitbereiking gewoonlik aan die hand van sogenaamde "prosesmaat-stawwe" (bv. slaagsyfers) in plaas van prestasiemaatstawwe wat die gehalte van akademiese personeel weerspieel, gemeet. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering van geldige rigtingwysers vir navorsingsprestasie as 'n komponent van akademiese prestasie, is daar ondersoek ingestel na die dimensionaliteit van verskillende maatstawwe wat vooraf deur middel van empiriese- en literatuurstudies geidentifiseer is. Daar is gevind dat verskeie geldige maatstawwe deur ses konstrukte verteenwoordig word, te wete: die statuur van die navorser as wetenskaplike, wetenskaplike bydraes, uitbouing van eie professie, gemeenskapsontwikkeling, deelname aan navorsingsprojekte en advieslewering aan persone of instellings buite die Universiteit.


Keywords

Navorsingsprestasie van akademici

Metrics

Total abstract views: 2931
Total article views: 2698


Crossref Citations

No related citations found.