Original Research

Die ontwikkeling van die bestuursmotiveringsvraelys (BMV)

A. S. Engelbrecht
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 17, No 2 | a523 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v17i2.523 | © 1991 A. S. Engelbrecht | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1991 | Published: 20 June 1991

About the author(s)

A. S. Engelbrecht, Universiteit van Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

The development of the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ): Several criticisms of the psychometric suitability of existing measures of managerial motivation are reported in the literature. This study aimed at developing a new psychometrically sound instrument, the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ). This was done on the basis of a comprehensive study of the literature on managerial motivation and the role-motivation theory. The preliminary MMQ was systematically shortened and refined until the final MMQ of 98 items was composed. This was based on social desirability and semantic appraisal, item analysis and factor analysis of the questionnaire. The results indicate that it was possible to develop a final MMQ that was relatively free of social desirability. It further demonstrated satsifactory internal consistencies on two samples (a = 0/90, N = 360; a = 0/91, N = 535), where all subscale items were found to be relatively pure measures of the isolated factors. Although some evidence was found providing support for the reliability of the MMQ, a need for further research on the construct validity of managerial motivation still exists.

Opsomming
In die literatuur word verskeie punte van kritiek teen die psigometriese geskiktheid van bestaande meetinstrumente van bestuursmotivering gerapporteer. Die doelstelling van hierdie studie was dus om aan die hand van die konseptuele omiyning van bestuursmotivering, en die rolmotiveringsteorie as algemene verwysingsraamwerk, 'n nuwe psigometries aanvaarbare meetinstrument, die Bestuursmotiveringsvraelys (BMV), te ontwikkel. Op grond van sosiale wenslikheids- en semantiese beoordeling, itemontleding en faktorontleding van die voorlopige BMV is die vraelys stelselmatig verkort en verfyn totdat die finale BMV van 98 items saamgestel is. Die resultate dui daarop dat hierdie studie wel daarin geslaag het om 'n finale BMV te ontwikkel wat relatief vry van sosiale wenslikheid is, bevredigende interne konsekwentheid op twee steekproewe (a = 0,90, N = 360; a = 0,91, N = 535) gedemonstreer het, en waarvan die items in die subskale almal relatief suiwer metings van die geisoleerde faktore is. Alhoewel sekere bewyse ter ondersteuning van die betroubaarheid van die BMV gevind is, bestaan daar nog 'n behoefte aan verdere navorsing oor die konstrukgeldigheid van bestuursmotivering.


Keywords

Bestuursmotiveringsvraelys

Metrics

Total abstract views: 3616
Total article views: 2978


Crossref Citations

No related citations found.