Original Research

Bestuurstyle in die openbare en privaatsektor van die Suid-Afrikaanse volkshuishouding

W. S. de Villiers, I. Van W Raubenheimer
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 17, No 2 | a524 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v17i2.524 | © 1991 W. S. de Villiers, I. Van W Raubenheimer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 June 1991 | Published: 20 June 1991

About the author(s)

W. S. de Villiers, Universiteit van Stellenbosch, South Africa
I. Van W Raubenheimer, Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Abstract

Management styles in the public and private sector of the South African economy. A questionnaire, consisting of various biographical items and a number of measuring instruments was used to determine whether a difference in management style between organizations in the public and private sector exists. A marked resemblance between the biographical profiles of managers in the public and private sectors was found. No statistically significant difference was found in people orientation in the two sectors. Managers in the private sector however, were inclined to be more authoritarian. To the degree that this phenomenon manifests itself in managerial style, a difference in the management styles of managers in the public and private sectors does exist.

Opsomming
'n Vraelys, bestaande uit 'n aantal biografiese items en ander meetinstrumente, is gebruik om te bepaal of 'n verskil in bestuurstyl tussen organisasies in die openbare en privaatsektor bestaan. Resultate dui daarop dat die biografiese profiele van bestuurders in die openbare en privaatsektor 'n groot mate van ooreenstemming toon. Geen statistics beduidende verskil is gevind in mensorientering nie. Bestuurders in die privaatsektor openbaar egter 'n groter mate van outoritarisme. In die mate waarin outoritarisme weerklank vind in die bestuurstyl van bestuurders, kan daar 'n verskil in die bestuurstyle van bestuurders in die privaat- en openbare sektor voorkom.


Keywords

Bestuurstyle

Metrics

Total abstract views: 5163
Total article views: 4256


Crossref Citations

No related citations found.