Original Research

The experience of work circumstances and stress; a profile of flight engineers in a labour dispute

Delene Visser, F. Van Staden
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 18, No 1 | a535 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v18i1.535 | © 1992 Delene Visser, F. Van Staden | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1992 | Published: 20 June 1992

About the author(s)

Delene Visser, University of South Africa, South Africa
F. Van Staden, University of South Africa, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

Items from standardized tests as well as structured and semi-structured questionnaires were used to compile a profile of flight engineers involved in a labour dispute. Pertinent views of spouses were also measured. The subjects were found to be committed to their careers and identified with the goals of the company. However, the possibility of redundance was related to distrust in management, depression, anxiety, psychosomatic stress symptoms, lowered experience of general well-being, strained family life and impaired relations with their spouses. The findings provoke concern about the possible effects on in-flight safety and organizational effectiveness.

Opsomming
Items uit gestandaardiseerde toetse sowel as gestruktureerde en semi-gestruktureerde vraelyste is gebruik om 'n profiel van vlugingenieurs betrokke by 'n arbeidsdispuut saam te stel. Relevante sienings van eggenotes is ook gemeet. Daar is bevind dat die respondente toegewyd is aan hulle beroep en met die doelstellings van die organisasie identifiseer. Die moontlike uitfasering van hulle beroep was egter verbind aan wantroue in die bestuur, depressie, angs, psigo-somatiese stressimptome, verlaagde ervaring van algemene weslyn, gestremde gesinslewe en verswakte verhoudings met eggenotes. Die bevindings wek besorgdheid oor die moontlike gevolge vir aanboord veiligheid en organisatoriese effektiwiteit.


Keywords

Work circumstances; Stress

Metrics

Total abstract views: 3697
Total article views: 2686


Crossref Citations

No related citations found.