Original Research

The interrelationship between the work experience of distance education students, job satisfaction, andacademic achievement

J. C. Welman, P. A. Basson
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 21, No 1 | a583 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v21i1.583 | © 1995 J. C. Welman, P. A. Basson | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1995 | Published: 20 June 1995

About the author(s)

J. C. Welman, Technikon R.S.A., South Africa
P. A. Basson, Technikon R.S.A., South Africa

Full Text:

PDF (2MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

In terms of the cooperative education strategy of technikons, students are expected to do subject-relevant work in the industry/commerce to gain practical experience. The degree of subject-relevant work performed by 166 distance education students, and how this is related to their academic performance, was investigated. It was found that in contrast to older Afrikaans- and English-speaking male students, it was mainly students who speak a black language who do not gain subject-relevant work experience, have minimal job satisfaction and do not earn high marks in the third-year subject (Organizational Behaviour). It is suggested that the State integrate the issues of work provision, education and training for the success of cooperative education in South Africa.

Opsomming 
Volgens die kooperatiewe onderwysstrategie van technikons word daar van studente verwag om vakrelevante werk in die bedryf/handel te doen om praktykervaring op te doen. Die graad van vakrelevante werk wat 166 afstandsonderrigstudente doen en die verband daarvan met hul akademiese prestasie is ondersoek. Daar is gevind dat in teenstelling met ouer, manlike, Afrikaans- en Engelssprekende studente/ dit veral swarttaalsprekende studente is wat nie vakrelevante werkservaring opdoen nie, 'n lae graad van werkstevredenheid beleef/ en nie hoe punte in die derdejaarvak (Organisasiegedrag) verdien nie. Daar word voorgestel dat die Staat die kwessies van werkverskaffing, onderwys en opieiding integreer ten einde kooperatiewe onderwys in Suid-Afrika te laat slaag.


Keywords

Interrelationship; work experience; distance education students; job satisfaction; andacademic achievement

Metrics

Total abstract views: 3110
Total article views: 2740


Crossref Citations

No related citations found.