Original Research

Flow and quality of work life in a diverse workforce

D. R. Anderson, F. Crous, J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 22, No 3 | a611 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v22i3.611 | © 1996 D. R. Anderson, F. Crous, J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 23 June 1996 | Published: 23 June 1996

About the author(s)

D. R. Anderson, Rand Afrikaans University, South Africa
F. Crous, Rand Afrikaans University, South Africa
J. M. Schepers, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Abstract

The principal aim of the study was to determine the relationship between flow (optimal experience) and quality of work life in a diverse workforce. The sample comprised 307 managers, middle-managers and junior officials from a private company. The sample was drawn from all organisational functions and cultural groups within the organisation. A questionnaire was developed to measure flow experience. The flow factors correlated statistically significantly with the quality of work life factors. The implications of these findings are discussed.

Opsomming
Die hoofdoel van die studie was om die verhouding tussen psigologiese vloei (optimale ervaring) en gehalte van werklewe in 'n diverse werksmag vas te stel. Die steekproef het uit 307 bestuurders, middelbestuurders en junior amptenare van 'n privaatmaatskappy bestaan. Die steekproef is uit alle organisasiefunksies en kultuurgroepe binne die organisasie getrek. 'n Vraelys wat psigologiese vloei-ervarings meet, is ontwikkel. Die psigologiese vloei-faktore het statisties beduidend met gehalte van werklewe-faktore gekorreleer. Die implikasies van die bevindinge word bespreek.


Keywords

Diverse workforce

Metrics

Total abstract views: 4344
Total article views: 4309

 

Crossref Citations

1. What is the relationship between sustainability, corporate social responsibility and quality of life applications at work?
Étienne Haarpaintner
Worldwide Hospitality and Tourism Themes  vol: 14  issue: 3  first page: 236  year: 2022  
doi: 10.1108/WHATT-02-2022-0020