Original Research

Die verband tussen angs en prestasie in takseer sentrumdimensies

E. J. Ehlers, G. Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 22, No 3 | a613 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v22i3.613 | © 1996 E. J. Ehlers, G. Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 23 June 1996 | Published: 23 June 1996

About the author(s)

E. J. Ehlers, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
G. Roodt, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Abstract

The relationship between anxiety and performance in assessment centre dimensions. This study is aimed at determining whether there is a relationship between Anxiety (Tension and Anxiety), as measured by the Sixteen Personality Factor Questionnaire, and performance in assessment centre dimensions. The data set was collected from 145 white male candidates on entry and middle management level in an auditing firm in Gauteng. Ages of candidates varied from 24 to 35 years (x = 27,52; sd = 6,33). By using regression analyses it was found that Tension and Anxiety mainly show a negative relationship with the so-called interpersonal behaviour dimensions, such as Perseverance, Eogical and persuasive reasoning ability, and Perceived leadership image. The multiple analyses of variance (MANOVAS) for the low, middle and high tension groups and low, middle and high anxiety groups revealed no statistically significant differences in respect of the assessment centre dimensions as a whole. Implications of the findings are discussed in the article.

Opsomming
Hierdie studie is daarop toegespits om vas te stel of daar 'n verband tussen Angs (Spanning en Angstigheid), soos deur die Sestien-persoonlikheidsfaktorvraelys gemeet, en prestasie in takseersentrumdimensies bestaan. Data is ingesamel van 145 blanke manlike kandidate op toetrede- en middelbestuursvlak in 'n ouditeursfirma in Gauteng. Ouderdomme van kandidate het gewissel van 24 to 35 jaar (x = 27,52; s = 6,33). Daar is deur middel van regressieontledings bevind dat Spanning en Angstigheid hoofsaaklik 'n negatiewe verband met die sogenaamde interpersoonlike gedragsdimensies, byvoorbeeld Deursettingsverrnoe, Eogiese en oorredende redenasievermoe en Waargeiwme leierskapsbeeld toon. Meervoudige variansieontledings (MANOVAS) vir die lae, gemiddelde en hoe spanningsgroepe en die lae, gemiddelde en hoe angstigheidsgroepe hot gcen statisties-beduidende verskille ten opsigte van die takseersentrumdimensies in die geheel opgelewer nie. Implikasies van hierdie bevindinge word in die artikel bespreek.


Keywords

Angs; Prestasie; Takseer sentrumdimensies

Metrics

Total abstract views: 3451
Total article views: 2949


Crossref Citations

No related citations found.