Original Research

The relevance of a needs analysis of life-skills in tertiary students in the current South African milieu

L. R. Raijmakers, P. E. Scholtz
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 23, No 1 | a618 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v23i1.618 | © 1997 L. R. Raijmakers, P. E. Scholtz | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1997 | Published: 24 June 1997

About the author(s)

L. R. Raijmakers, Vaal Triangle Technikon, South Africa
P. E. Scholtz, Portchefstroom University, South Africa

Full Text:

PDF (2MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

This study encompasses a needs analysis of life-skills in 1992, first-year full time students at the Vaal Triangle Technikon, Vanderbijlpark. To evaluate the hypotheses, respondents who completed the self-assessment Life Skills and Competencies: General Questionnaire on Life Competencies and Skills, were divided into language groups (Afrikaans, English, African). Data indicates differences between the needs of the language groups themselves and between male and female respondents. A literature review reveals that first-time entrants into the job market have defective life- and job-skills. The findings of this study confirms the necessity of a life- and job-skills training programme for tertiary students which takes cognizance of language and cultural differences.|

Opsomming
Die studie behels die uitvoer van 'n behoeftebepaling ten opsigte van, lewenskundighede en vaardighede van voltydse 1992 ingeskrewe eerstejaarstudente aan die Vaaldriekhoekse Technikon, Vanderbijipark. Ten einde die hipotese te evalueer, is respondente wat die self-evaluering Lewenskundighede en Vaardighede: Algemene Vraelys oor Lewenskundighede en Vaardighede, voltooi het, in taalgroepe opgedeel (Afrikaans, Engels en Afrika). Dataverky, dui daarop dat daar wel 'n verskil is tussen die behoeftes van die groepe onderling, asook tussen die behoeftes van manlike en vroulike respondente. 'n Literatuuroorsig toon dat daar leemtes bestaan met betrekking tot lewens- en werkvaardighede van persone wat die arbeidsmark vir die eerste keer betree. Bevindinge bevestig die noodsaaklikheid van lewens- en werkvaardighede-opleidingsprogramme vir tersiere studente wat kennis neem van kultuur- en taalverskille.


Keywords

Needs analysis; Life-skills; Tertiary students

Metrics

Total abstract views: 2888
Total article views: 2618


Crossref Citations

No related citations found.