Original Research

Deelnemende bestuur as funksie van bestuurders se selfkonsep en mensbeskouing

W. P. Visser, G. Roodt, J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 23, No 1 | a622 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v23i1.622 | © 1997 W. P. Visser, G. Roodt, J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1997 | Published: 24 June 1997

About the author(s)

W. P. Visser, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
G. Roodt, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
J. M. Schepers, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (1MB)

Abstract

Participative management as a function of managers' self concept and perception of others. The literature indicates a lack of research concerning individual attributes which may predispose an individual towards participative management. In this study the relationship between two such attributes was investigated, namely self concept and perception of others, on the one hand, and propensity for participative management, on the other hand. An instrument, based on McGregor's theory, was developed to measure perception of others in the work context. Through factor analysis two factors were extracted which respectively measure intrinsic and extrinsic aspects of a person's perception of others' attitudes towards work. A random sample taken from 233 supervisors of a public utility yielded 196 usable questionnaires. A significant relationship was found between self concept and perception of others on the one hand, and propensity for participative management on the other hand, using canonical correlation (r =0,601; p < 0,01). The finding provides support for McGregor's theory that a positive view of others leads towards a participative management style.

Opsomming
Die literatuur toon 'n leemte aan navorsing betreffende individuele attribute wat 'n persoon tot deelnemende bestuur mag predisponeer. Met hierdie studie is ondersoek ingestel na die verband tussen twee suike attribute, naamlik selfkonsep en mensbeskouing enersyds, en gewilligheid tot deelnemende bestuur andersyds. 'n Instrument gebaseer op McGregor se teorie, is ontwikkel om mensbeskouing binne werkkonteks te meet. Met behulp van faktorontleding is twee faktore onttrek wat onderskeidelik intrinsieke en ekstrinsieke aspekte van 'n persoon se beskouing van ander se houding teenoor werk meet. 'n Gelykkansige steekproef uit 233 toesighouers van 'n openbare versorgingsonderneming het 196 bruikbare vraelyste opgelewer. 'n Beduidende verband tussen selfkonsep en mensbeskouing enersyds, en gewilligheid tot deelnemende bestuur andersyds, is met behulp van kanoniese korrelasie gevind (r =0,601; p < 0,01). Die bevinding bied steun vir McGregor se teorie dat 'n gunstige mensbeskouing tot 'n deelnemende bestuurstyl lei.


Keywords

Selfkonsep; Mensbeskouing

Metrics

Total abstract views: 4782
Total article views: 2895


Crossref Citations

No related citations found.