Original Research

Achievement motivation, locus of control and individuality as predictors of participative management in the South African educational environment

C. A. le Roux, C. Schmidt, J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 23, No 3 | a631 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v23i3.631 | © 1997 C. A. le Roux, C. Schmidt, J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1997 | Published: 24 June 1997

About the author(s)

C. A. le Roux, Rand Afrikaans University, South Africa
C. Schmidt, Rand Afrikaans University, South Africa
J. M. Schepers, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (6MB)

Abstract

The shift to participative management is considered to be both inevitable and necessary. No study has thus far been reported in the participation literature in terms of predictor variables for participative management. The aim of this study was to investigate whether certain orientations - and in particular, achievement motivation, locus of control and individual vs collective orientations - could be identified that would serve as predictors of an inclination towards participative management. The sample comprised 117 education managers from a government institution. Three predictor variables of participative management - aspiration level, autonomy and collectivity - were identified. The implications of these findings are discussed

Opsomming
Die verskuiwing na deelnemende bestuur in die werkplek word as beide onvermydelik en noodsaaklik beskou. Tot dusver is geen studie in die deelnemende bestuursliteratuur ten opsigte van die voorspellende veranderlikes daarvan gerapporteer nie. Die doel van die studie was om ondersoek in te stel na sekere orientasies - en veral,prestasiemotivering, lokus van beheer, en individuele vs kollektiewe orientasie - wat as voorspellers van 'n geneigdheid tot deelnemende bestuur, kan dien. Die steekproef het bestaan uit 117 bestuurders van onderwys in 'n regeringsinstelling. Drie voorspellende veranderlikes - aspirasievlak, outonomie en kollektiwiteit - van die geneigdheid tot deelnemende bestuur is geidentifiseer. Die implikasies van die bevindinge word bespreek


Keywords

Achievement motivation; Locus of control; Individuality; Participative management

Metrics

Total abstract views: 4541
Total article views: 4225


Crossref Citations

No related citations found.