Original Research

Die samestelling en evaluering van 'n groepfasiliteringskursus

S. Rothmann, G. V/D M Sieberhagen
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 23, No 3 | a632 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v23i3.632 | © 1997 S. Rothmann, G. V/D M Sieberhagen | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1997 | Published: 24 June 1997

About the author(s)

S. Rothmann, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, South Africa
G. V/D M Sieberhagen, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Abstract

The development and evaluation of a group facilitation course. The personality profile of a group facilitator is conceptualised as consisting of group knowledge and skills, interpersonal effectiveness, and personality traits. A group facilitation course directed at the stimulation of this profile was developed. The course improved the skills of praticipants to respond to process issues in a group, as well as their knowledge of group facilitation. Their empathy, respect, genuineness and concreteness improved significantly. Although changes in spontaneity, time competence and existentiality were found after completing the course, these changes cannot be ascribed to the course. Organisational factors may impede the development of the personality traits of the group facilitator.

Opsomming
Die persoonlikheidsprofiel van die groepfasiliteerder word gekonseptualiseer as groepkennis en -vaardighede, interpersoonike effektiwiteit, en persoonlikheidskenmerke. 'n Groepfasiliteringskursus gerig op die stimulering van hierdie profiel is ontwikkel. Die kursus het daartoe bygedra om deelnemers se vaardigheid om op prosesaangeleenthede in 'n groep te reageer, asook om hul kennis van groepfasilitering te verbeter. Deelnemers se empatie, respek, egtheid en konkreetheid het beduidend toegeneem. Alhoewel veranderinge ten opsigte van spontaneïteit, tydsbewustheid en eksistensialiteit gevind is, kan hierdie veranderinge nie aan die kursus toegeskryf word nie. Organisasiefaktore kan struikelblokke wees in die weg van die ontwikkeling van die persoonliheidskenmerke van die groepfasiliteerder.


Keywords

Groepfasiliteringskursus

Metrics

Total abstract views: 3586
Total article views: 3098


Crossref Citations

No related citations found.