Original Research

Die evaluering van 'n bestuursopleidingskursus met behulp van die posmandjie-tegniek

W. de Jager, A. M. Viviers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 23, No 3 | a633 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v23i3.633 | © 1997 W. de Jager, A. M. Viviers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1997 | Published: 24 June 1997

About the author(s)

W. de Jager, Universiteit van Suid-Afrika, South Africa
A. M. Viviers, Universiteit van Suid-Afrika, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Abstract

The evaluation of a management training course by using the in-basket technique. A management training course was evaluated for effectiveness by using two specially compiled in-basket exercises equivalent in complexity. Outcome evaluation was performed so as to determine whether learning transfer took place, ie., whether management skills in the application of planning, organising and control manifest in the work context afterwards. Significant differences were found between the experimental and the control group and were investigated by means of the "Univariate procedure". This management training course could effectively be measured with the behaviour assessment approach using two groups, where only the one group was exposed to a management training course to assess whether management behaviour changed as a result of learning transfer. This study utilises the in-basket technique as an instrument for training course evaluation.

Opsomming
Die effektiwiteit van 'n bestuursopleidingskursus is geevalueer aan die hand van gedragverandering soos gemeet deur twee posmandjies van dieselfde moeilikheidsgraad. Uitkomsevaluering is gedoen om te bepaal of leeroordrag plaasgevind het, met ander woorde/ of the nuut aangeleerde bestuursvaardighede in die toepassing van die bestuursdimensies beplanning, organisering en beheer wel na die tyd in die konteks van werkgedrag manifesteer. Beduidende verskille tussen die eksperimentele en die kontrole groep is gevind. Dit is ondersoek met behulp van enkelveranderiike-variansie-ontleding. Die bestuursopleidingskursus kon effektief vanuit die gedragbeoordelingsbcnadering gemeet word by twee groepe, waar slegs die een groep aan 'n bestuursopleidingskursus blootgestel word om te kon bepaal of bestuursgedrag verander het. Die studie benut die posmandjie-tegniek as kursusevalueringsinstmment.


Keywords

Bestuursopleidingskursus; Posmandjie-tegniek

Metrics

Total abstract views: 3611
Total article views: 2818


Crossref Citations

No related citations found.