Original Research

'n Bedryfsielkundige ondersoek na die verband tussen sosiale ondersteuning en beroepsaanpassing by middelvlakbestuurders

P. van den Berg, W. S. de Villiers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 23, No 3 | a635 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v23i3.635 | © 1997 P. van den Berg, W. S. de Villiers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1997 | Published: 24 June 1997

About the author(s)

P. van den Berg, Universiteit van Stellenbosch
W. S. de Villiers, Universiteit van Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Abstract

An industrial psychological investigation into the relationship between social support and occupational adjustment at mid-level management. In an effort to measure the relationship that social support, co-worker support, superior support, family support and friendship support have with occupational adjustment; as well as the moderating influence that locus of control and gender have on the relationship between social support and occupational adjustment, two questionnaires were used in the study. For measuring social support and support from a person's co-workers, superiors, family and friends as well as for measuring occupational adjustment, the Work and Support Network Satisfaction Scale was utilised. The Internal-External Locus of Control Scale was used for measuring locus of control. The measuring instruments were applied to 131 mid-level managers in the banking sector. Results indicate a positive relationship between social support and occupational adjustment, co-worker support and occupational adjustment, and superior support and occupational adjustment.

Opsomming
In 'n poging om die verwantskap te ondersoek wat sosiale ondersteuning, medewerknemerondersteuning, bogeskikte-ondersteuning, gesinsondersteuning en vriendskapsonder-steuning met beroepsaanpassing het; sowel as die modererende invloed wat lokus van kontrole en geslag op die verhouding tussen sosiale ondersteuning en beroepsaanpassing het, is daar van twee vraelyste gebruik gemaak. Vir die meting van sosialc ondersteuning en ondersteuning van 'n persoon se medewerknemers, bogeskiktes, gesin en vriende, sowel as vir die meting van beroepsaanpassing, is die Werk- en Ondersteuningsnetwerk Tevredenheidskaal aangewend. Die Interne-Eksterne Lokus van Kontrole Skaal is vir die meting van lokus van kontrole gebruik. Die meetinstrumente is op 131 middelvlakbestuurders in die banksektor toegepas. Die resultate dui op 'n positiewe verband tussen sosiale ondersteuning en beroepsaanpassing, medewerknemerondersteuning en beroepsaanpassing, en bogeskikteondersteuning en beroepsaanpassing.


Keywords

Sosiale ondersteuning; Beroepsaanpassing; Middelvlakbestuurders

Metrics

Total abstract views: 5195
Total article views: 2980


Crossref Citations

No related citations found.