Original Research

Die verband tussen werknemers se houding jeens regstellende aksie en hul werksbetrokkenheid: 'n Eksploratiewe studie

S. M. Muller, G. Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 24, No 1 | a644 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v24i1.644 | © 1998 S. M. Muller, G. Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1998 | Published: 24 June 1998

About the author(s)

S. M. Muller, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
G. Roodt, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The relationship between employees' attitudes toward affirmative action and their work involvement: an explorative study. The principal aim of the study was to determine whether or not employee's attitude towards affirmative action bears any relation to their work involvement. A random sample of 600 participants taken from a large insurance company yielded 138 usable questionnaires. Although intercorrelations between attitude towards affirmative action and four work-related involvement foci produced no significant relation, chi square analyses did indicate the possibility of employee's attitude towards affirmative action and their work involvement being moderated by their gender and home language. Subsequently, the implications of these findings are discussed.

Opsomming
Die hoofdoel van die onderhawige studie was om te bepaal of daar 'n verband tussen werknemers se houding jeens regstellendc aksie en hul werksbetrokkenheid bestaan. 'n Ewekansige steekproef van 600 deelnemers geneem uit 'n groot versekeringsonderncming het 138 bruikbare vraelyste opgelewer. Hoewel interkorrelasies tussen houdings jeens regstellende aksie en vier werkverwante betrokkenheidsfokusse geen betekenisvolle verbande opgelewer het nie/ het chi-kwadraatontledings daarop gedui dat werknemers se houdingjeens regstellende aksie en hul werksbetrokkenheid moontlik wel dcur faktore soos geslag en huistaal gemodereer word. Die implikasies van die bevindinge word vervolgens bespreek.


Keywords

Regstellende aksie; Werksbetrokkenheid

Metrics

Total abstract views: 2122
Total article views: 2468


Crossref Citations

No related citations found.