Original Research

The predictive validity of selection criteria for personnel management students at a tertiary institution

S. Swanepoel
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 24, No 2 | a647 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v24i2.647 | © 1998 S. Swanepoel | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1998 | Published: 24 June 1998

About the author(s)

S. Swanepoel, Technikon Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Abstract

Tertiary institutions are confronted daily with the issues surrounding the creation of admission requirements for prospective students that ensure academic success. In a changing South Africa, with its increasing emphasis on individual rights, fair and equitable selection techniques are a priority. The target population for this investigation was four consecutive groups of first-year Personnel Management students who were enrolled for the National Diploma: Personnel Management. The survey population consisted of 293 students. The aim of the study has been achieved by the proof that specific fa :tors of fields of the measure instruments do have prediction validity. These findings can be used with fruit in search of a selection model for academic achievement.

Opsomming
Tersiere instellings word daagliks gekonfronteer met die kwessies betreffende die daarstel van toelatingsvereistes vir voomemende studente wat akademiese sukses sal verseker. In 'n veranderende Suid-Afnka, met die toenemende klem op mdividuele regte, is regverdige en billike keuringskriteria 'n prioriteit. Die teikenpopulasie vir hierdie ondersoek was vier agtereenvolgende groepe eerstej'aarpersoneelbestuur- studente wat vir die Nasionale Diploma: Personeelbestuur ingeskrvf was. Die opnamepopulasie het uit 293 studente bestaan. Die doel van die studie is bereik deur die bewys dat spesifieke faktore of velde van die meetinstrumente voorspellingsgeldigheid besit. Hierdie bevmdinge kan met vrug gebruik word in die soeke na 'n keuringsmodel vir akademiese prestasies.


Keywords

Selection criteria; Personnel management students; Tertiary institution

Metrics

Total abstract views: 4257
Total article views: 3254


Crossref Citations

No related citations found.