Original Research

Die houdings van manlike bestuurders teenoor die vordering van vroue binne die bedryfskonteks: 'n Kultureel vergelykende studie

W. A. van Aarde, J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 24, No 2 | a654 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v24i2.654 | © 1998 W. A. van Aarde, J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1998 | Published: 24 June 1998

About the author(s)

W. A. van Aarde, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
J. M. Schepers, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

The attitude of male managers toward the advancement of women in the industrial context: A compantive cultural study. The main aim of this study was to determine the attitudes of male managers towards the advancement of women coming from the four cultural groups - white, black. Coloured and Indian, as well as women in general, within the business context. Five independent questionnaires were developed for this purpose. In general, it was found that black male managers were more positive in their attitudes towards women, than white male managers. In comparing the attitudes of male managers towards women coming from the various cultural groups, it appeared that white male managers exhibited a particular hierarchical order of preferences/ whilst black male managers only indicated differences regarding whites versus Coloureds, and Indians versus Coloureds.

Opsomming
Die hoofdoelstelling van hierdie studie was om die houdings van manlike bestuurders jeens die vordering van vroue komende uit die vier kultuurgroepe - blank, swart, Kleurling en Indiër, asook vroue in die algemeen/ binne die bedryfskonteks te bepaal. Vyf onafhanklike meetinstrumente is vir hierdie doel ontwikkel. Daar is bevind dat anderskleurige manlike bestuurders in die algemeen 'n gunstiger houdmg jeens vroue huldig as blanke manlike bestuurders. Uit 'n vergelyking van die houdings van manlike bestuurders jeens vroue komende uit die verskillende kultuurgroepe, blyk dit dat daar 'n bepaalde hiërargiese orde van voorkeur onder blanke manlike bestuurders is, terwyl anderskleurige manlike bestuurders slegs verskille ten opsigte van blanke- teenoor Kleurling- en Indiër- teenoor Kleurlinggroepe aandui.


Keywords

Manlike bestuurders, Vordering van vroue; Kultureel

Metrics

Total abstract views: 3518
Total article views: 2838


Crossref Citations

No related citations found.