Original Research

Collective learning behaviour as a function of an individual's propensity for participative management and tolerance for ambiguity

G. Meyer, C. Schmidt, G. Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 25, No 1 | a665 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v25i1.665 | © 1999 G. Meyer, C. Schmidt, G. Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 25 June 1999 | Published: 25 June 1999

About the author(s)

G. Meyer, Rand Afrikaans University, South Africa
C. Schmidt, Rand Afrikaans University, South Africa
G. Roodt, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (6MB)

Abstract

In this study the relationship between propensity for participative management and tolerance for ambiguity on the one hand, and collective learning behaviours - a particular form of participation - was examined. Three questionnaires measuring these constructs were administered on a sample of 283 employees in a financial services institution. A second order factor analysis yielded two second order factors for propensity for participation, one for tolerance for ambiguity, and three for collective learning behaviours. The three factors for collective learning behaviours served as dependent variables during a multiple regression analysis. Two statistically significant correlations were obtained during a canonical correlation procedure. The findings confirm that there is a statistically significant relationship between propensity for participation and tolerance for ambiguity on the one hand, and collective learning behaviours. The findings and implications are discussed.

Opsomming
In hierdie studie is die verband tussen bereidwilligheid tot deelnemende bestuur en verdraagsaamheid teenoor dubbelsinnigheid enersyds, en kollektiewe leergedrag - 'n bepaalde vorm van deelname - andersyds, ondersoek. Drie vraelyste wat hierdie konstrukte meet, is op 'n steekproef van 283 werknemers in 'n finansiele instelling toegepas. 'n Tweede orde faktorontleding het twee faktore ten opsigte van die bereidwilligheid tot deelnemende bestuur/ een faktor ten opsigte van verdraagsaamheid teenoor dubbelsinnigheid en drie faktore ten opsigte van kollektiewe leergedrag opgelewer. Laasgenoemde drie faktore het as afhanklike veranderlikes tydens 'n veelvoudige regressie-ontleding gedien. 'n Kanoniese korrelasie het twee statisties beduidende verbande opgelewer. Die bevindinge en implikasies hiervan word bespreek.


Keywords

Collective learning behaviour; Participative management; Tolerance; Ambiguity

Metrics

Total abstract views: 3655
Total article views: 2219


Crossref Citations

No related citations found.