Original Research

The comparability of the constructs of the 16PF in the South African context

F. Abrahams, K. F. Mauer
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 25, No 1 | a679 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v25i1.679 | © 1999 F. Abrahams, K. F. Mauer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 25 June 1999 | Published: 25 June 1999

About the author(s)

F. Abrahams, University of the Western Cape, South Africa
K. F. Mauer, University of South Africa, South Africa

Abstract

The primary aims of the study were to determine whether the scores of the 16PF (SA92) are comparable in a crosscultural setting in South Africa, and also to investigate the influence of the gender of the research participants on the scores of the 16PF (SA92). The sample consisted of 983 students who were enrolled at different universities at the time of the field work. The statistical methods involved the application of descriptive statistics as well as methods to determine the comparability of the constructs. The results showed that although race exercised a considerable influence on the findings, this was not necessarily the case as far as gender was concerned. The presence of problems relating to the construct comparability of the test were also identified, as significant differences in means were found between the different race groups. Some of the implications of persisting with the use of the 16PF (SA92) in the South African context are outlined against the background of recently promulgated labour legislation.

Opsomming
Die primere doelstellings met die onderhawige studie was om die toepaslikheid van die 16PF (SA92) in Suid Afrikaanse konteks met sy diversiteit van kultuurgroepe te evalueer. Die invloed van die geslag van die navorsingsdeelnembers op die resultate is ook nagevors. Die deelnemergroep het bestaan uit 983 studente wat ten tye van die veldwerk aan verskillende universiteite gestudeer het. Benewens normale beskrywende statistiek, is daar ook gebruik gemaak van metodes om konstrukvergelykbaarheid te evalueer. Die bevindings het daarop gedui dat alhoewel ras 'n belangrike invloede op die toetsfaktore uitoefen, dit nie die geval is in soverre dit geslag betref nie. Die teenwoordigheid van probleme het ook ten opsigte van konstrukvergelykbaarheid na vore getree, aangesien betekenis voile verskille tussen gemiddeldes gevind is. Sommige van die implikasies van die volgehoue gebruik van die 16PF (SA92) in Suid Afrika word ook in die lig van die resente arbeidswetgewing bespreek.


Keywords

16PF

Metrics

Total abstract views: 6348
Total article views: 9177


Crossref Citations

No related citations found.