Original Research

Die meting van neurolinguistiese programmering se verteenwoordigende stelsels: 'n Eksploratiewe studie

P. C. Bester, K. Nainaar, G. Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 26, No 1 | a698 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v26i1.698 | © 2000 P. C. Bester, K. Nainaar, G. Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 June 2000 | Published: 26 June 2000

About the author(s)

P. C. Bester, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
K. Nainaar, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
G. Roodt, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (7MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The measurement of neurolinguistic programming's representative systems: an Exploratory study. An overview of Psychology literature indicates that various authors have agreed upon the existence of Neurolinguistic Programming's (NLP) representative systems. Until recently, no study has been reported in the literature that offers a comprehensive measuring instrument for these constructs. The principal aim of this study was to determine the desirability of measuring NLPs representative systems with a comprehensive normative questionnaire. Three theoretical constructs were hypothesized and a "Questionnaire on Sensory Modalities" consisting of 84 items was developed. This questionnaire was administered to students (N=338) from three different tertiary institutions. A second factor analysis on the 18 subscores of a first factor analysis, yielded two factors that did not reflect the three representative systems. The implications of these findings are discussed.

Opsomming
'n Oorsig van die Sielkunde-literatuur wys daarop dat verskeie outeurs saamstem oor die bestaan van Neurolinguistiese Programmering (NLP) se verteenwoordigende stelsels. Tot onlangs toe is geen studie oor die bestaan van n omvattende meetinstrument vir NLP se verteenwoordigende stelsels in die literatuur gerapporteer nie. Die hoofdoel van die onderhawige studie was om vas te stel of dit wenslik is om NLP se verteenwoordigende stelsels met 'n omvattende normatiewe vraelys te meet. Drie konstrukte is voorveronderstel en 'n "Vraelys oor Sensoriese Modaliteite", bestaande uit 84 items, is gekonstrueer. Hierdie vraelys is afgeneem op studente (N=338) van drie verskillende tersiere instellings. hTweede faktorontleding op die 18 subtellings van n eerste faktorontleding, het twee faktore opgelewer wat nie die drie verteenwoordigende stelsels suiwer weergee nie. Die implikasies van hierdie bevindinge word bespreek.


Keywords

Neurolinguistiese programmering

Metrics

Total abstract views: 2592
Total article views: 2772


Crossref Citations

No related citations found.