Original Research

Bestuursontwikkelingsbehoeftes in die Suid-Afrikaanse lugmag: 'n Vergelykende studie van die persepsies van die vier kultuurgroepe

J. J. Theart, B. C. Lessing, J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 26, No 2 | a708 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v26i2.708 | © 2000 J. J. Theart, B. C. Lessing, J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 June 2000 | Published: 26 June 2000

About the author(s)

J. J. Theart, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
B. C. Lessing, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
J. M. Schepers, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (7MB)

Abstract

Management Development Needs in the South African Air Force: A comparative study of the perceptions of four cultural groups. The object of the study was to determine whether the perceptions of managers and supervisors from different cultural groups in the South African Air Force differ concerning their managerial skills, and to determine to what extent the perceptions of the superiors differ from those of their subordinates. A questionnaire of perceived management development needs was used to determine whether specific training needs exist. It was found that there are indeed statistically significant differences between the various cultural groups'perceptions of their management development needs and that training needs exist within all four cultural groups.

Opsomming
Die doel van die studie was om te bepaal of die persepsies van bestuurders en toesighouers mt verskillende kultuurgroepe in die Suid-Afrikaanse Lugmag, rakende hul bestuursvaardighede, onderling van mekaar verskil en om te bepaal in watter opsig die persepsies van bogeskiktes van die van hul ondergeskiktes verskil. nVraelys van waargenome bestuursontwikkelingsbehoeftes is gebruik om te bepaal of daar spesifieke opieidingsbehoeftes bestaan. Daar is bevind dat daar wel statistics beduidende verskille tussen die kultuurgroepe se persepsies van hul bestuursontwikkelingsbehoeftes bestaan en dat daar opieidingsbehoeftes by al vier groepe bestaan.


Keywords

Bestuursontwikkelingsbehoeftes; Suid-Afrikaanse lugmag; Kultuurgroepe

Metrics

Total abstract views: 4014
Total article views: 2406


Crossref Citations

No related citations found.