Original Research

Werkswaardes van akademici

Loudine Claassen, Johann M. Schepers, Gert Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 30, No 4 | a177 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i4.177 | © 2004 Loudine Claassen, Johann M. Schepers, Gert Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2004 | Published: 26 October 2004

About the author(s)

Loudine Claassen, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
Johann M. Schepers, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
Gert Roodt, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (274KB)

Abstract

Work values of academics. The purpose of this study was to investigate the workvalues of the academic staff at a South African tertiary institution. The actual in contrast to the idealised workvalues was tested in order to determine the differences between these two sets. Value differences in respect of demographical variables were investigated. The relative strength of each workvalue was also determined. The workvalues were tested utilising three scales developed by Schepers and Roodt (2000). A sample of convenience drawn from a population of academics (N=350) yielded 125 complete records. The test results indicated that there are differences between the actual and idealised workvalues. Some statistically significant value differences in terms of demographic variables were found. The results also indicated that the workvalue profiles of the different faculties are very similar.

Opsomming
Die doel van die studie was om die werkswaardes van akademici aan ‘n Suid-Afrikaanse tersiêre instelling te ondersoek. Die werklike teenoor die geïdealiseerde werkswaardes is gemeet ten einde vas te stel of die twee waardestelle verskil. Waardeverskille ten opsigte van verskeie demografiese veranderlikes is ondersoek. Die relatiewe sterkte van elke werkswaardes is ook bepaal. Drie meetinstrumente, ontwikkel deur Schepers en Roodt (2000), is hiervoor gebruik. ‘n Geleentheidsteekproef, getrek uit die populasie van akademici (N=350), het 125 volledige rekords opgelewer. Die resultate dui daarop dat daar statisties-beduidende verskille bestaan tussen die ideale en werklike werkswaardes. Enkele statisties-beduidende waardeverskille in terme van demografiese veranderlikes is gevind. Laastens dui die resultate daarop dat die werkswaardeprofiele van die verskillende fakulteite baie eenders is.


Keywords

Werkswaardes

Metrics

Total abstract views: 3498
Total article views: 2966


Crossref Citations

No related citations found.