Original Research

Occupational stress, organisational commitment and ill-health of employees at a higher education institution in South Africa

S. E. Coetzee, S. Rothmann
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 1 | a179 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i1.179 | © 2005 S. E. Coetzee, S. Rothmann | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

S. E. Coetzee, Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa
S. Rothmann, Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa

Full Text:

PDF (228KB)

Abstract

The objectives of this study were to assess the indicators and moderators of occupational stress at a higher education institution in South Africa, as well as differences based on language and years of experience at the institution. A cross-sectional survey design was used. The participants included academic and support staff at a higher education institution (N = 372). An Organisational Stress Screening Tool (ASSET) and a biographical questionnaire were administered. Workload, control, work-relationships and pay and benefits were the major occupational stressors in the institution. Compared to the international norm, participants reported higher levels of physical and psychological ill-health and perceived lack of commitment from the organisation. Analysis of variance revealed differences in occupational stress levels for all the biographical variables tested. Organisational commitment moderated the effect of occupational stress on ill-health.

Opsomming
Die doelstellings van hierdie studie was om die aanwysers en verligtende faktore van beroepstres in ’n hoëronderwysinstansie in Suid-Afrika te identifiseer, asook moontlike verskille gebaseer op taal en jare ervaring by die instansie te bepaal. ’n Dwarsdeursnee-opnameontwerp is gebruik. Die deelnemers het bestaan uit akademiese en ondersteuningspersoneel verbonde aan ’n hoëronderwysinstansie (N = 372). ’n Organisasiestresgraderingsinstrument (ASSET) en ’n biografiese vraelys is afgeneem. Oorlading, kontrole, werksverhoudinge en salaris en byvoordele was die vernaamste stressore in die instelling. Vergeleke met die internasionale norm, het deelnemers hoër vlakke van fisieke en psigologiese ongesondheid gerapporteer, en ook ’n gebrek aan verbondenheid komende van die werkgewer ervaar. Variansieanalise het verskille in werkstresvlakke uitgewys vir al die biografiese veranderlikes wat getoets is. Organisasieverbondenheid het die effek van beroepstres op ongesondheid gematig.


Keywords

Occupational stress; Organisational commitment; Ill-Health of employees; Higher education institution

Metrics

Total abstract views: 5823
Total article views: 6286

 

Crossref Citations

1. Occupational stress and organisational commitment of employees at higher educational institution
Simbarashe Zhuwao, Sam T. Setati, Molapo P. Rachidi, Wilfred Isioma Ukpere
Journal of Governance and Regulation  vol: 4  issue: 4  first page: 740  year: 2015  
doi: 10.22495/jgr_v4_i4_c6_p10