Original Research

Job insecurity, burnout and organisational commitment among employees of a financial institution in Gauteng

J Bosman, J H Buitendach, K Laba
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 4 | a210 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i4.210 | © 2005 J Bosman, J H Buitendach, K Laba | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

J Bosman, North-West University, South Africa
J H Buitendach, North-West University, South Africa
K Laba, North-West University, South Africa

Full Text:

PDF (149KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The objective of this study was to investigate the relationship between job insecurity, burnout and organisational commitment of human resource workers (N = 146) in a financial institution. A cross-sectional survey design was used. The Job Insecurity Questionnaire, Maslach Burnout Inventory-General Survey, Organisational Commitment Questionnaire and a biographical questionnaire were administered. Job insecurity demonstrated a relationship with increased levels of burnout and decreased levels of organisational commitment. Job insecurity was found to hold predictive value with regard to exhaustion, cynicism, and reduced professional efficacy, as well as reduced affective and normative commitment (while controlling for the influence of background variables).

Opsomming
Die doelstelling van hierdie navorsing was om die verhouding tussen werksonsekerheid, uitbranding en organisasie verbondenheid van menslike hulpbronwerknemers (N = 146) in ’n finansiële instelling te ondersoek. ’n Dwarsneeopname-ontwerp is gebruik. Die Werksonsekerheidvraelys, Maslach Uitbrandingvraelys, Organisasieverbondenheidvraelys en ’n biografiese vraelys is afgeneem. Werksonsekerheid het ’n verband met verhoogde vlakke van uitbranding en verlaagde vlakke van organisasie verbondenheid getoon. Daar is bevind dat werksonsekerheid voorspellingswaarde inhou vir uitputting, sinisme en verminderde professionele doeltreffendheid, sowel as verminderde affektiewe en normatiewe organisasieverbondenheid (terwyl daar gekontroleer is vir die invloed van demografiese verskille).

Keywords

Job insecurity; Burnout; Organisational commitment; Employees; Financial institution

Metrics

Total abstract views: 4083
Total article views: 8306

 

Crossref Citations

1. TURİST REHBERLERİNİN İŞ GÜVENCESİZLİĞİ ALGILARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Eda ÖZGÜL KATLAV, Betül ÇETİN, Nilüfer ŞAHİN PERÇİN
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi  year: 2020  
doi: 10.24010/soid.809985