Original Research

Die voorspellingswaarde van die takseersentrum: 'n Oorsig

H. J. Pietersen
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 16, No 3 | a514 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v16i3.514 | © 1990 H. J. Pietersen | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 June 1990 | Published: 20 June 1990

About the author(s)

H. J. Pietersen, Universiteit van Zoeloeland, South Africa

Full Text:

PDF (2MB)

Abstract

The assessment centre: a brief review of predictive value. Factors such as the rise of the professional manager, industrialization and worker expectations have, over the last few decades, increasingly placed managers in the limelight as a key occupational group. In this regard the assessment centre has become prominent as a method for the identification of managerial potential. However, a brief review of the relevant research literature indicates low predictive variances for the managerial assessment centre. This fact, together with the limited scope of the assessment centre, therefore necessitates, amongst other things, a wider research perspective which will include other work and non-work related factors as well.

Opsomming
Verskynsels soos die opkoms van die professionele bestuurder, industrialisering en stygende werkerverwagtinge het meegebring dat die kollig die afgelope paar dekades al hoe meer op bestuurders as sleutelberoepskategone geplaas is. In hierdie verband het veral die takseersentrum aandag gekry as 'n metode vir die identifisering van bestuurs- potensiaal 'n Kort oorsig van die betrokke navorsingsliteratuur toon egter lae voorspellingsvariansiesyfers vir die takseersentrum aan. Hierdie feit, tesame met die beperkte fokus van die takseersentrum, noodsaak, onder andere, 'n wyer navorsingsperspektief wat ook ander relevante werk- en nie-werkverwante faktore msluit.


Keywords

Takseersentrum

Metrics

Total abstract views: 3275
Total article views: 2683


Crossref Citations

No related citations found.