Original Research

The quest for academic excellence: aspects relating to the assessment of the performance of University teaching staff

K. F. Mauer, M. L. Watkins
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 20, No 3 | a578 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v20i3.578 | © 1994 K. F. Mauer, M. L. Watkins | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1994 | Published: 20 June 1994

About the author(s)

K. F. Mauer, University of South Africa, South Africa
M. L. Watkins, University of South Africa, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

In an attempt to assess the views of academics about issues relating to performance appraisal/ and to test the views expressed by several authors, a questionnaire consisting of 23 items was developed and distributed to a random sample of senior lecturers, associate professors and professors from all South African universities. The research participants were requested to evaluate the importance of each of the items, as well as the extent to which these activities in fact existed in their departments. The resulting data were subjected to a principal factor analysis and an oblique rotation procedure, and five readily interpretable dimensions were identified for both sets of ratings. In the main, these dealt with Feedback and advice, Regular and formal appraisals, staff development, the Role of external examiners, and Consumer evaluation. While no differences were found between faculties, different degrees of experience, different qualification levels, and ranks, it was apparent that there were sizable differences between the importance that academics ascribe to the different aspects of appraisal and development and current practices in their departments. The findings have important implications for the management of academics.

Opsomming
In 'n poging om akademici se beskouings van aspekte rakende hulle eie prestasies, en outeurs se menings oor die onderwerp te ondersoek, is 'n vraelys met 23 items saamgestel. Die vraelys is onder 'n ewekansige steekproef van senior lektore/ mede-professore en professore versprei. Die navorsingsdeelnemers is versoek om die items te beoordeel aan die hand van die belangrikheid van die aktiwiteite wat deur die items verteenwoordig word, en die mate waarin die onderhawige aktiwiteite in hulle tuisdepartemente toegepas word. Die twee datastelle is aan 'n hooffaktorontleding en skuinsrotasie onderwerp en vyf komponente is gei'dentifiseer/ naamlik Terugvoer en advies, Gereelde en formele evaluerings, Personeelontwikkeling, dieRol van eksterne eksaminatore en Verbruikersevaluering. Geen verskille is ten opsigte van fakulteit/ rang/ oopvoedkundige kwalifikasies of doseerervaring gevind nie. Dit was egter duidelik dat daar 'n betekenisvolle verskil tussen akademici se beskouings van die belangrikheid van aspekte van evaluering en bestaande praktyke binne hulle onderskeie departemente bestaan. Die bevindings het belangrike implikasies vir die wyse waarop akademici bestuur word.


Keywords

academic excellence; assessment; University teaching staff

Metrics

Total abstract views: 3918
Total article views: 2771


Crossref Citations

No related citations found.