Original Research

Die beleweniswêreld van vrouens van vlieëniers wat buitelandse vlugte onderneem

T. G. Liebenberg, M. Poggenpoel, M. G. van Reenen
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 21, No 1 | a582 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v21i1.582 | © 1995 T. G. Liebenberg, M. Poggenpoel, M. G. van Reenen | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1995 | Published: 20 June 1995

About the author(s)

T. G. Liebenberg,, South Africa
M. Poggenpoel, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
M. G. van Reenen,, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Abstract

The experiences of wives of pilots undertaking overseas flights. The experiences of wives of pilots undertaking overseas flights are explored to generate guidelines for mental health promotion of such couples. An exploratory/ descriptive, qualitative and contextual design was used. Phenomenological semi-structured interviews were con-ducted with a purposively selected sample of seven wives of pilots undertaking overseas flights. A literature control was conducted as a measure of reliability. Results indicated that the wives needed communication with and support from their husbands. Guidelines for mental health promotion of the marital couples were formulated. These guidelines can be operationalised in a mental health promotion programme for airways communities.

Opsomming
Die belewenis van vrouens van vlieeniers wat oorsese vlugte onderneem word verken en beskryf ten einde 'n basis te voorsien waaruit riglyne gegenereer kan word vir geestesgesondheidsbevordering van sodanig betrokke huwelikspare. 'n Verkennende, beskrywende, kwalitatiewe en kontekstuele ontwerp is gebruik. Fenomenologiese semi-gestruktureerde onderhoude is gevoer met 'n doelgerigte geselekteerde steekproef van sewe vrouens van vlieeniers wat oorsese vlugte onderneem. 'n Literatuurkontrole is uitgevoer as betroubaarheidsmaatreel. Resultate van hierdie studie dui daarop dat die vrouens 'n behoefte aan kommunikasie met en ondersteuning van hulle mans het. Riglyne vir geestesgesondheidsbevordering vir huwelikspare/ waar die mans buitelandse vlugte onderneem, is geformuleer. Hierdie riglyne kan geoperasionaliseer word in 'n geestesgesondheidsbevorderingsprogram vir 'n lugdiensgemeenskap.


Keywords

Vrouens, vlieëniers, buitelandse vlugte

Metrics

Total abstract views: 3631
Total article views: 3352


Crossref Citations

No related citations found.