Original Research

The socio-political context of the application of fair selection models in the usa

G. K. Huysamen
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 22, No 1 | a597 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v22i1.597 | © 1996 G. K. Huysamen | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 23 June 1996 | Published: 23 June 1996

About the author(s)

G. K. Huysamen, University of the Orange Free State, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

In an earlier article, the psychometrics of various fair selection models that had been proposed in the United States of America in the late 1960s, early 1970s were presented. The purpose of the present article is to discuss the subsequent history of the application of these models in personnel selection in that country and to view its implications for the South African situation. Because the question of fair selection models ties in with the issue of affirmative action, a brief history of this issue as it pertains to personnel selection is also given. Key decisions of the American Supreme Court that have a bearing on this matter are also reviewed. The failure to widely apply these fair selection models may be attributed to the prevalent socio-political context which favours the preferential treatment of certain groups but is hesitant to specify the particulars and limits of such treatment.

Opsomming
'n Vorige artikel het die psigometi-ika onderliggend aan verskeie billike keuringsmodelle wat in die laat sestigerjare, vroee sewentigerjare in die Verenigde State van Amerika voorgestel is, behandel. Die doel met die onderhawige artikel is om 'n oorsig te verskaf van die daaropvolgende geskiedenis van die toepassing van daardie modelle in personeelkeuring in daardie land, en om die implikasies daarvan vir die Suid-Afrikaanse situasie te belig. Omdat die aangeleentheid van billike keuringsmodelle verband hou met die kwessie van regstellende aksie, word 'n bondige geskiedenis van hierdie kwessie soos dit op personeelkeuring van toepassing is, ook verskaf. Sleutel-uitsprake van die Amerikaanse Hooggeregshof wat betrekking het op hierdie aangeleentheid word ook beskou. Die beperkte toepassing van hierdie billike keuringsmodelle kan toegeskryf word aan die heersende sosio-politieke konteks wat die voorkeurbehandeling van bepaalde groepe voorstaan, maar wat huiwerig is om die besonderhede en perke van sodanige behandeling te spesifiseer.


Keywords

Socio-political; fair selection models

Metrics

Total abstract views: 3570
Total article views: 3319


Crossref Citations

No related citations found.