Original Research

A cross-cultural analysis of work values and moral reasoning

A. Hugo, L. J. van Vuuren
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 22, No 1 | a599 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v22i1.599 | © 1996 A. Hugo, L. J. van Vuuren | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 23 June 1996 | Published: 23 June 1996

About the author(s)

A. Hugo, Rand Afrikaans University, South Africa
L. J. van Vuuren, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

The principal aim of this study was to explore the cultural differences with regard to work values and moral reasoning in the context of the management of diversity. A secondary aim was to determine whether individuals in the various stages of moral reasoning, differ with regard to the work values espoused. The sample group (N=182) consisted of black and white students at under-graduate and post-graduate levels. Statistical analyses revealed significant differences between cultural groups with regard to work values and moral reasoning, but indicated no difference in stages of moral reasoning with regard to work values. The implications of the findings for work organisations and tertiary institutions are discussed.

Opsomming
Die hoofdoel van die studie was om vanuit 'n bestuur-van-diversiteit konteks vas te stel of daar interkulturele verskille bestaan ten opsigte van werkwaardes en morele redenering. 'n Sekondere doelwit was om te bepaal of individue in verskillende fases van morele redenering verskil ten opsigte van werkwaardes. Die steekproef (N=182) is saamgestel uit swart en wit studente op voor- en nagraadse vlak. Statisties-beduidende verskille tussen kultuurgroepe ten opsigte van werkwaardes en morele redenering het na vore gekom, maar geen verskille tussen fases van morele redenering ten opsigte van werkwaardes is gevind nie. Die implikasies van die bevindinge soos dit werkorganisasies en tersiere instellings raak, word bespreek.


Keywords

Cross-cultural analysis; work values; moral reasoning

Metrics

Total abstract views: 4664
Total article views: 3680


Crossref Citations

No related citations found.