Original Research

Aanpassing en evaluering van die litwin en stringer- klimaatmetingsvraelys

H. Dippenaar, G. Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 22, No 2 | a606 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v22i2.606 | © 1996 H. Dippenaar, G. Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 23 June 1996 | Published: 23 June 1996

About the author(s)

H. Dippenaar, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
G. Roodt, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Adapting and evaluating the Litwin and Stringer organisational climate questionnaire. In an attempt to satisfy the need which exists for scientifically justified climate questionnaires, the climate questionnaire of Litwin and Stringer (1968) was adapted and evaluated in this study. The questionnaire was administered to 122 managers in a financial institution. First and second order factor analyses were performed on the items of the questionnaire. Two factors of organisation climate were identified, viz. motivational - relationship considerations and uncertainty - job ownership considerations. The implications of the findings are discussed.

Opsomming
In 'n poging om aan die behoefte wat daar aan wetenskaplik verantwoordbare klimaatmetingsvraelyste bestaan, te voldoen, is die klimaatmetingsvraelys van Litwin en Stringer (1968) in hierdie studie aangepas en geevalueer. Die vraelys is op 'n steekproef van 122 bestuurders in 'n finansiele instelling toegepas. Eerste- en tweedeordefaktorontledings is op die items van die vraelys uitgevoer. Twee faktore van organisasieklimaat is geidentifiseer, te wete motivering - verhoudingoorwegings en onsekerheidtaakeienaarskapoorwegings. Die implikasies van die bevindinge word bespreek.


Keywords

Litwin en stringer- klimaatmetingsvraelys

Metrics

Total abstract views: 2756
Total article views: 2875


Crossref Citations

No related citations found.